หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Total Quality Management : TQM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สำหรับหัวหน้างาน (Total Quality Management : TQM)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป้าหมายคุณภาพ คือ เป้าหมายสำคัญขององค์กรในการผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า โดยสามารถส่งมอบในเวลาที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ด้วยการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะหัวหน้างานที่เป็นเหมือนผู้นำกลุ่มย่อยที่จะทำให้นโยบายขององค์กรถูกนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลัก 8 ประการในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่เป็นแนวทางที่สำคัญ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน และทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้พนักงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ผ่านการค้นหาปัญหาในงานของตัวเอง ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และใช้เทคนิคที่สำคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหา รวมไปถึงสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพจากกลุ่มเล็ก จนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของคุณภาพกับความสำเร็จขององค์ร
2. เรียนรู้เทคนิค TQM เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
3. เรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาคุณภาพด้วยขั้นตอนและเครื่องมือที่สำคัญ
4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานของตัวเองและทีมงาน และสามารถส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จด้านคุณภาพได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. เป้าหมายคุณภาพกับความพึงพอใจของลูกค้า
      อบรม สัมมนา 2. ความหมายของคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกคน
      อบรม สัมมนา 3. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 4. 8 หลักการ TQM
      อบรม สัมมนา 5. ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality)
      อบรม สัมมนา 6. เทคนิคพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 7. การระบุปัญหา (Define Problem) ด้วยการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)
      อบรม สัมมนา 8. การตั้งเป้าหมายและความสำคัญของมาตรฐานการทำงาน
      อบรม สัมมนา 9. การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H
      อบรม สัมมนา 10. เทคนิคและเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคุณภาพ (QC Tools)

14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 11. การประยุกต์ใช้แนวคิดของ TQM ภายในองค์กร
      อบรม สัมมนา 12. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม