หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพสำหรับการบริหาร - หลักสูตร 1 วัน
(Total Quality Management for Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพสำหรับการบริหาร (Total Quality Management for Leader)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ในยุคที่มีสภาวะการแข่งขันที่เสรีมากขึ้น องค์กรจะมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้จะต้องมีสินค้าและบริการที่ดีเหนือคุ๋แข่งขันโดยต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า จนสามารถทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ประทับใจ เพราะธุรกิจย่อมอยู่ได้จากยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ จนสามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้า
        หลักสูตร การบริหารคุณภาพสำหรับหัวหน้างาน มุ่งเน้นให้หัวหน้างานการสร้างแนวคิดและทักษะให้พนักงานการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค้าหรือให้เกินความคาดหวังของลูกค้าตามหลัก TQM

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจการบริหารคุณภาพสำหรับหัวหน้างานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคและเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารและผลักดัน TQM ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดการบริหารคุณภาพสำหรับหัวหน้างาน (Total Quality Management for Leader)
TQM คืออะไร
การบริการงานตามหลัก TQM
องค์ประกอบ 3 ประการของ TQM (Concepts, Techniques, Vehicle)
การสนับสนุน TQM จากบนลงล่าง (Bottom to Top)
เครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส , QCC, KAIZEN, Ho-Ren-So
การบริหารโดยกำหนดนโยบาย (Policy)
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
การสร้างแนวทางการดำเนินกิจกรรม TQM
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ TQM
สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม