หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพสำหรับการบริหาร - หลักสูตร 1 วัน

(Total Quality Management for Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารคุณภาพสำหรับการบริหาร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ในยุคที่มีสภาวะการแข่งขันที่เสรีมากขึ้น องค์กรจะมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้จะต้องมีสินค้าและบริการที่ดีเหนือคุ๋แข่งขันโดยต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า จนสามารถทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ประทับใจ เพราะธุรกิจย่อมอยู่ได้จากยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ จนสามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้า
        หลักสูตร การบริหารคุณภาพสำหรับหัวหน้างาน มุ่งเน้นให้หัวหน้างานการสร้างแนวคิดและทักษะให้พนักงานการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค้าหรือให้เกินความคาดหวังของลูกค้าตามหลัก TQM

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจการบริหารคุณภาพสำหรับหัวหน้างานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคและเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารและผลักดัน TQM ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดการบริหารคุณภาพสำหรับหัวหน้างาน (Total Quality Management for Leader)
TQM คืออะไร
การบริการงานตามหลัก TQM
องค์ประกอบ 3 ประการของ TQM (Concepts, Techniques, Vehicle)
การสนับสนุน TQM จากบนลงล่าง (Bottom to Top)
เครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส , QCC, KAIZEN, Ho-Ren-So
การบริหารโดยกำหนดนโยบาย (Policy)
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
การสร้างแนวทางการดำเนินกิจกรรม TQM
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ TQM
สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารงานทักษะการบริหารTQM

แสดงความคิดเห็น