หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(TQM Total Quality Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (TQM Total Quality Management)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทุกประเภท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือการให้บริการ ล้วนต้องการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการ หรือการซื้อสินค้าของตนซ้ำอีก เพื่อผลกำไรและความยั่งยืนของการประกอบการของบริษัท เนื่องจากลูกค้าจะคอยผลงานใหม่ ๆ ของผลผลิตจากบริษัทนั้นอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามการผลิตอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ หรือที่จับต้องไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผลิตฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท หรือในองค์กรด้วย ดังนั้นการควบคุมคุณภาพเพียงการผลิตเท่านั้นยังไม่เพียงพอ หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องเข้าใจถึงการช่วยกันควบคุมคุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management (TQM) อย่างถ่องแท้ด้วย

วัตถุประสงค์
1. ทำความเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการสร้างคุณภาพที่ดีทั่วทั้งองค์กรว่ามีความจำเป็น
2. ศึกษาการควบคุมคุณภาพในทุกจุดของกระบวนการผลิตที่จะทำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และช่วยกันลดข้อบกพร่องในการทำงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1: ศึกษาหลักการในการควบคุณคุณภาพในการทำงานทั่วทั้งองค์กร
     อบรม สัมมนา a. องค์ประกอบทั้งหมดของการประกอบการผลิตสินค้าเพื่อขาย
     อบรม สัมมนา b. ปรัชญาในการบริหารคุณภาพของ 3 ปรมาจารย์ด้านคุณภาพ Deming, Juran, และ Crossby
     อบรม สัมมนา c. DPSR: Design, Production, Sales, และ Research วงจรสำคัญของ Deming ในการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร
     อบรม สัมมนา d. Market In for Product Out หลักการในการผลิตสินค้าเพื่อลูกค้า
     อบรม สัมมนา e. DST-PDCA: Draw, See, Think ก่อนที่จะทำ PDCA
Module 2: การนำหลักการมาลงมือปฏิบัติ
     อบรม สัมมนา a. 5ส พื้นฐานสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้และทำให้เหมือนกัน
     อบรม สัมมนา b. กิจกรรม QCC หรือ QC Circle กิจกรรมที่ทำให้ทุกหน่วยงานหันมาทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
     อบรม สัมมนา c. QCDMSE: Quality, Cost, Delivery, Moral, Safety, Environment สิ่งที่โรงงานแบบ TQM จะละเลยไม่ได้
     อบรม สัมมนา d. Hoshin Kanri หรือ Policy Deployment การวางแผนงานรวมทั้งองค์กรบนกระดาษ A3 จากหลักการ Bottom Up
     อบรม สัมมนา e. Workshop การใช้หลักการที่เรียนมาทดลองทำ DST-PDCA

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop ทำ Test ของ Tool ต่าง ๆ ที่ช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ สลับกับการบรรยาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนในหลายรูปแบบและหลายระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหลาย ๆ องค์กร การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม