หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานขายกับลูกค้ารายใหญ่ให้เกิดความภักดี - หลักสูตร 1 วัน
(Loyalty Key Account Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานขายกับลูกค้ารายใหญ่ให้เกิดความภักดี (Loyalty Key Account Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างแนวทางการบริหารงานขายกับลูกค้ารายใหญ่อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ จนเกิดความภักดี และดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพราะมูลค่ายอดขาย 80% มักจะมาจากลูกค้ารายใหญ่ขององค์กรเพียง 20% จากจำนวนทั้งหมด
กระบวนการดำเนินงานขายที่มีประสิทธิผล เริ่มต้นที่การสร้างโอกาสทางการขายกับลูกค้ารายใหม่ๆ อยู่เสมอ เพิ่มสร้างฐานขนาดตลาดของลูกค้าคาดหวังให้มากพอ จนสามารถสร้างยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนการเข้าพบและการนำเสนอขายที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sales Pipeline)
กลยุทธ์ในการขายในฐานะที่ปรึกษา จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตลอดกระบวนการขายและหลังการขายอย่างมืออาชีพ เช่น...
          การนำเสนอขายที่คุณค่าตามความต้องการ (Value Proposition)
          การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
          การสร้างประสบการณ์การทำงานขายที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารงานขายลูกค้ารายใหญ่อย่างเป็นระบบ สร้างความภักดีให้เกิดขึ้นลูกค้าอย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างโอกาสทางการขายและการหาข้อมูลลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ แล้วพัฒนาจาก Lead Customer เป็น Prospect Customer และปิดการขายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเข้าพบ และการนำเสนออย่างมืออาชีพในฐานะนักขายที่ปรึกษา สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะการขายในฐานะที่ปรึกษาได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารลูกค้ารายใหญ่ที่สำคัญ (Key Account Management)
      สำรวจแนวความคิดการบริหารลูกค้ารายใหญ่
      ความหมายของการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)
      เทคนิคการจัดแบ่งลูกค้ารายสำคัญให้สอดคล้องกับธุรกิจ
      กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญให้เกิดความภักดี
      กิจกรรม : กำหนดแนวทางสร้างและบริหารลูกค้ารายสำคัญ
การสร้างโอกาสทางการขายและการหาลูกค้าใหม่
      หลักการกำหนดกลุ่มลูกค้าคาดหวัง (STP)
      เทคนิคการหาข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
      เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขาย
      การวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
     Workshop : ออกแบบแนวทางการปฏิบัติติงานของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการขายในฐานะที่ปรึกษา (Solution Selling)
      กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
      การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
      เทคนิคปิดการขายที่เหนือชั้น
     Role Playing : การฝึกฝนทักษะการขายกับสถานการณ์
การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ให้เกิดความภักดี
      การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
      คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
      การวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้ารายสำคัญ (Key Customer Journey)
      การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
      กิจกรรม : กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม