หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบพิชิตยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Sales Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบพิชิตยอดขาย (Effective Sales Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการบริหารงานขายที่ดีเริ่มต้นที่ความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อย พร้อมสร้างโอกาสในการขายด้วยขนาดตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ดำเนินการขายด้วย Sales Pipeline อย่างเป็นระบบ พิชิตเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ การพัฒนากรอบความคิดของการเป็นนักขายคุณภาพ เป็นการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และสร้างแรงบันดาลใจในการขายของตัวเองอย่างสมดุล การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถใช้ศักยภาพและคุณค่าในตัวเองได้อย่างเต็มที่การเรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาดเบื้องต้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนงานขายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานขายในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วยโมเดลทางการตลาดประเภทต่างๆ เกิดความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ชัดเจนขึ้นวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานขายของตัวเองอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานที่ชัดเจน ดำเนินงานขายได้บรรลุเป้าหมายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้ Sales Pipeline เป็นเครื่องมือในการทำงานขาย และใช้พยากรณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางพัฒนาตัวเองให้เป็นนักขายคุณภาพใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานขายของตัวเองได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารและวางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ "การบริหารงานขายของตัวเอง"
       กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์และประเมินขนาดตลาดเป้าหมาย
       เทคนิคการคำนวณขนาดตลาดเป้าหมาย
       Workshop : การกำหนดเป้าหมายสู่การบริหารงานขาย
การบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Sales Pipeline
       แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
       การทำงานขายอย่างเป็นระบบด้วย Sales Pipeline
       การประเมินและพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ
       หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนากรอบความคิดนักขายคุณภาพ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของนักขาย
       การพัฒนาตัวเองให้เป็น "นักขายพิชิตเป้าหมาย"
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของนักขายพิชิตเป้าหมาย
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Roleplaying : กำหนดเทคนิคการขายของตัวเอง
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานขาย
       การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันพิชิตเป้าหมาย
       การสร้างโอกาสทางการขายด้วยตาราง ตลาด - สินค้า
       การเข้าใจกลยุทธ์การขายด้วย BCG Matrix
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP & FAB
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การตลาดกับงานขาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม