หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบพิชิตยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Sales Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบพิชิตยอดขาย (Effective Sales Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการบริหารงานขายที่ดีเริ่มต้นที่ความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อย พร้อมสร้างโอกาสในการขายด้วยขนาดตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ดำเนินการขายด้วย Sales Pipeline อย่างเป็นระบบ พิชิตเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ การพัฒนากรอบความคิดของการเป็นนักขายคุณภาพ เป็นการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และสร้างแรงบันดาลใจในการขายของตัวเองอย่างสมดุล การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถใช้ศักยภาพและคุณค่าในตัวเองได้อย่างเต็มที่การเรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาดเบื้องต้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนงานขายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานขายในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วยโมเดลทางการตลาดประเภทต่างๆ เกิดความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ชัดเจนขึ้นวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานขายของตัวเองอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานที่ชัดเจน ดำเนินงานขายได้บรรลุเป้าหมายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้ Sales Pipeline เป็นเครื่องมือในการทำงานขาย และใช้พยากรณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางพัฒนาตัวเองให้เป็นนักขายคุณภาพใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานขายของตัวเองได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารและวางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ "การบริหารงานขายของตัวเอง"
       กำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์และประเมินขนาดตลาดเป้าหมาย
       เทคนิคการคำนวณขนาดตลาดเป้าหมาย
       Workshop : การกำหนดเป้าหมายสู่การบริหารงานขาย
การบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Sales Pipeline
       แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
       การทำงานขายอย่างเป็นระบบด้วย Sales Pipeline
       การประเมินและพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ
       หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนากรอบความคิดนักขายคุณภาพ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของนักขาย
       การพัฒนาตัวเองให้เป็น "นักขายพิชิตเป้าหมาย"
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของนักขายพิชิตเป้าหมาย
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Roleplaying : กำหนดเทคนิคการขายของตัวเอง
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานขาย
       การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันพิชิตเป้าหมาย
       การสร้างโอกาสทางการขายด้วยตาราง ตลาด - สินค้า
       การเข้าใจกลยุทธ์การขายด้วย BCG Matrix
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย STP & FAB
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การตลาดกับงานขาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม