หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานด้วยข้อมูลทางบัญชีการเงิน - หลักสูตร 1 วัน
(Finance for Non-Finance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานด้วยข้อมูลทางบัญชีการเงิน (Finance for Non-Finance)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การบริหารงานด้วยข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ (Finance for Non-Finance) เพื่อสร้างการเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจ แล้วสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นเจ้าของข้อมูลทางบัญชีในแต่ละบรรทัดของงบการเงินประเภทต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อมูล (ตัวเลข) ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร

ผู้จัดการหน่วยงานต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับรายงานทางบัญชี (งบการเงิน) ก็จะทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า...."ความมหัศจรรย์ของตัวเลขในงบการเงิน (Meaning behind the numbers)"
เพราะตัวเลขทางบัญชี สามารถสะท้อนสิ่งต่างๆให้ผู้จัดการหน่วยงานต่างๆมองเห็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตัวเอง ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถนำมาบริหารจัดการงาน เพื่อให้ตัวเลขทางบัญชีออกมาดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดผลประกอบการที่บรรลุเป้าหมายได้

การเรียนรู้อัตราส่วนทางการเงินและการประยุกต์ใช้งาน ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์, ประเมินสถานการณ์ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทได้ล่วงหน้า ทำให้การบริหารจัดการงานต่างๆ อย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำและบริหารงบประมาณของหน่วยงานของตัวเองและรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของ "งบประมาณ" อย่างลึกซึ้ง ก็จะทำให้งบประมาณของหน่วยงาน มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้งบประมาณของบริษัทมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และหากผู้จัดการทุกๆ หน่วยงานช่วยการควบคุมการใช้งบประมาณให้มีคุณภาพก็จะทำให้เกิดผลกำไรขององค์กรไปด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของรายงานทางบัญชี (งบการเงิน) แล้วนำไปใช้ในการบริหารงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จนเกิดการตระหนักรู้ในผลกระทบของการบริหารงานที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของตัวเองทางบัญชี ของการบริหารงานได้อย่างเข้าใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารงานของตัวเอง โดยการใช้ข้อมูลที่เป็นรายงานทางบัญชี มาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงหน่วยงานของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างมีคุณภาพในขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
การเรียนรู้และเข้าใจการเชื่อมโยงธุรกิจกับรายงานทางบัญชี
     อบรม สัมมนา การสำรวจแนวความคิดการใช้ข้อมูลทางบัญชีกับการบริหารงาน
     อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของรายงานทางบัญชี (งบการเงิน)
     อบรม สัมมนา นิยาม ความหมาย งบการเงินประเภทต่างๆ (พอสังเขป)
     อบรม สัมมนา วงจรธุรกิจเกี่ยวข้องกับรายงานทางบัญชี
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : การอ่านตัวเลขสะท้อนการบริหารงาน
เทคนิคการอ่านงบการเงินที่สัมพันธ์กับการบริหารงาน
     อบรม สัมมนา ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินขององค์กร
     อบรม สัมมนา ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์งบการเงินเชื่อมโยงการบริหารงาน
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้าง Scenario ในการวิเคราะห์งบการเงิน
การเรียนรู้อัตราส่วนทางการเงินและการประยุกต์ใช้งาน
     อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ประเมินธุรกิจ
     อบรม สัมมนา การใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
     อบรม สัมมนา การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
     อบรม สัมมนา การสะท้อนความผิดปกติของการบริหางาน
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : การประยุกต์ใช้อัตราส่วนทางการเงินกับการบริหารงาน
การจัดทำและการบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพ
     อบรม สัมมนา คำถามชวนคิดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
     อบรม สัมมนา แผนการดำเนินงานและการทำงบประมาณ
     อบรม สัมมนา งบประมาณประเภทต่างๆในองค์กร (พอสังเขป)
     อบรม สัมมนา การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์และควบคุมงบประมาน
     อบรม สัมมนา Workshop : จัดทำงบประมาณของหน่วยงานตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม