หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
(Management Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Management Skill)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันทักษะการบริหารงาน (Management Skill) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์การ องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (High competitive advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน (Asset) ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และจะคาดหวังต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร เป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ซึ่งต้องมีทักษะในการบริหารงาน บริหารบุคลากร การวางแผน และแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารหรือ หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารงาน และสามารถนำเครื่องมือการบริหารบางชนิดไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (Morale) วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Management Skill) ในการเสริมสร้างทักษะที่ดี ในการบริหารงาน และบุคลากรในทีมงานและสามารถนำเครื่องมือรวมถึงเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีให้กับองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

วัตถุประสงค์
1. หลักสูตร ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Management Skill) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะดังต่อไปนี้ 
2. ตระหนักถึงสำคัญและประโยชน์ของการบริหารงาน และบริหารบุคลากรในฐานะหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ 
3. สามารถระบุขอบข่ายภารกิจหลักและกำหนดแผนงาน และสื่อสารมอบหมายในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถนำเทคนิคการ การติดตามงาน และการสอนงาน (Coaching)ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เสริมสร้างภาวะผู้นำ และฝึกฝนทักษะในการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคนได้อย่างเหมาะสมดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I
1. ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ประเมินทักษะความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง
2. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผลและได้รับการยอมรับจากทีมงาน พร้อมทั้งศึกษาแบบอย่างกรณีศึกษาผู้บริหาร และผู้นำที่ดีในใจของคุณ 
3. การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Manpower Management) โดยการวิเคราะห์สไตล์และรูปแบบการทำงาน รวมถึงการสื่อสารด้วยโมเดลผู้นำ 4 ทิศ จริต 6 แบบ 
4. ทักษะการสื่อสาร เช่นการฟัง การพูด การใช้คำถาม ศิลปะ ในการประสานงานสำหรับ ผู้บริหาร 
กิจกรรม ฝึกการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ 4 ระดับ และการพูดในที่ชุมชน 
5.การประชุมทีมงาน การสื่อสารเป้าหมายแก่ทีมงาน การระบุวัตถุประสงค์ของการประชุม การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการประชุมเพื่อระดมสมอง (Smart Meeting) และการนำเสนอผลงานต่อทีมงาน (Presentation Skill for Leader ) หรือต่อผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปได้อย่างมืออาชีพ และได้รับการยอมรับหรือการอนุมัติ 
7. ทักษะการจูงใจคน (Motivation) แนวทางสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง และทีมงาน เพื่อให้การทำงานของทีมมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรม ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการนำทีม พร้อมทั้งฝึกการใช้ ทักษะการให้กำลังใจตนเอง และทีมงาน รวมถึงทักษะในการจูงใจคน (Motivation) 

DAY II
9. การวางแผนและการบริหารโครงการ การวางแผนสำคัญอย่างไร? เรียนรู้ความสำคัญของการวางแผนจากกิจกรรมการวางแผนชีวิตส่วนบุคคล และสรุปบทเรียนของการวางแผน 
10. ปัญหาหลักของการวางแผนในองค์กรคืออะไร? 
      อบรม สัมมนา การวางแผนมีกี่ประเภทเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? 
      อบรม สัมมนา แผนงานประจำที่เกิดขึ้นทุกปี o แผนงานโครงการ
      อบรม สัมมนา แผนปฏิบัติการรองรับเป้าหมายการทำงานประจำปี 
      อบรม สัมมนา แผนกลยุทธ์ และจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนที่วางไว้ดีหรือไม่ดี? 
11. ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) กิจกรรม สถานการณ์จำลองเพื่อฝึกในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
12.การมอบหมายงาน การติดตามงาน การชม การตำหนิ อย่างผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมาย
13. การสอนงาน และให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงาน (Effective Coaching & Counseling ) 
14. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การสอนงาน และโค้ชชิ่ง เพื่อให้ทีมงานมีทักษะ ความสามารถ และกำลังใจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
15. การบริหารจัดการอารมณ์หรือ EQ ของผู้นำ พร้อมทั้งฝึกเทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming) มาใช้ในการบริหารความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ และจิตใจที่เปี่ยมพลังในการทำงาน รวมถึงการดำรงชีวิต 
16. การบริหารเวลาในการทำงาน การสร้างวินัยในการทำงาน และการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข (Time Management and work Life Balance for Happiness) 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสามารถของตนเอง ทั้งจุดอ่อน และจุดแข็ง 
 ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการสร้างภาวะผู้นำ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ 
ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การบริหารจัดการอารมณ์หรือ EQ ของผู้นำ พร้อมทั้งฝึกเทคนิค NLP 
ผู้เข้าอบรมได้ได้พัฒนาทักษะการจูงใจคน (Motivation) แนวทางสร้างแรงจูงใจ 
ผู้เข้าอบรมได้ทักษะในการวางแผนและการบริหารโครงการ เพื่อให้งานมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

   ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะ Supervisor , Line Manager มีความเข้าใจบทบาทของตน และ HR และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาการทำงานงานและคนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นคงเติบโตอย่างมั่นคงให้กับองค์กรโดยรวม

รูปแบบการจัดอบรม
   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique 
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop) 
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน 
5. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม