หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ - หลักสูตร 1 วัน
(HR for new HR)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
งานบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รองรับการแข่งขัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็น HR มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลต้องสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจขององค์กร
แนวคิดการบริหารงานบุคคล ยุคเก่า และยุคดิจิทัล
เทคนิค 3 R สำหรับการบริหารงานบุคคล
R1 = Recruit: วิธีการซึ่งได้มาของทรัพยากรบุคคล
    - กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ
Workshop 1: วิธีการสรรหา และคัดเลือกคนอย่างไรให้ได้ ให้เหมาะสม
R2 = Retention: กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคล
    - การวัดประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา
    - การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
Workshop 2 การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงาน
R3 Retire: การดูแลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
    - กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
    - การแนะแนวเพื่อช่วยจัดหางานใหม่เมื่อพนักงานต้องพ้นสภาพ
    - การวางแผนเกษียณอายุของพนักงาน
Workshop 3: สร้างสร้างแนวทางการดูแลเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม