หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Operation Management for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Project Management / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ (Operation Management for Success)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) เป็นกระบวนการทำงานอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนปัจจัยการนำเข้า (Input) ให้กลายเป็นผลผลิต (Output) ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงต้องรู้และเข้าใจ “การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management)” ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ดีการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) โดยการวางแผนและควบคุมโครงการ (Project Management) ที่มีคุณภาพ ก็จะเกิดประสิทธิผลในการทำงาน มีการปรับปรุงอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียได้การบริหารงานปฏิบัติการด้วยข้อมูลต่างๆช่วยทำให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ (Data Visualization) สามารถนำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์และปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Operation) ให้ดียิ่งขึ้นได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารงานปฏิบัติการโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ และสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ โดยการวางแผนและควบคุมโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผล หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานของตัวเอง และพร้อมปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่น ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management)
       สำรวจแนวความคิดงานปฏิบัติการ (Operation Working)
       ความหมายของการบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management)
       ปัจจัยของการวางแผนการบริหารงานปฏิบัติการ (Planning Criteria)
       การบริหารงานปฏิบัติการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
       ประโยชน์ของการเข้าใจการบริหารงานปฏิบัติการ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานปฏิบัติการของตัวเอง
การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)
       การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
       การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
       การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
       การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
       Workshop : สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง
การวางแผนและควบคุมโครงการ (Project Planning & Management )
       กำหนดเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน
       แผนงานบริหารโครงการที่มีคุณภาพ
       หลักการบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน
       การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
       กรณีศึกษา : การวางแผนการจัดการทรัพยากรในโครงการ
การบริหารงานปฏิบัติการด้วยข้อมูล (Data-Driven Working)
       ความหมายของการรู้ข้อมูล (Data Literacy)
       การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ (Data Analytics)
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       Workshop: การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน = เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
ผู้จัดการ
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม