หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานประจำวันอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Daily Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานประจำวันอย่างมีคุณภาพ (Effective Daily Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลกระทบกับนโยบายของผู้บริหาร เพราะการทำงานที่เป็นปฏิบัติการประจำวัน ต้องสร้างผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ หัวหน้างานเป็นบุคคลที่คอยดูแล ติดตามและบริหารจัดการให้บุคลากรปฏิบัติงาน สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี มีการปรับปรุงแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร (SDCA) ไปสู่วงจร (PDCA)


กระบวนการบริหารงานประจำวันที่หัวหน้างานดำเนินการอยู่ มีขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจในการบริหารงานแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาด เพราะการบริหารงานประจำวันดำเนินการอยู่ทุกๆวัน และต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรเตรียมตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง และทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยยังสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน (Work Standard) ที่กำหนดไว้ได้
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานที่ใช้สำหรับการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) เพื่อให้หัวหน้างานที่อยู่ใกล้ชิดพนักงานและปฏิบัติงาน ณ.จุดปฏิบัติงาน ทำให้งานมีคุณภาพอย่างแท้จริง เช่น..
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (SMART Goal)
      อบรม สัมมนา วางแผนและควบคุมงาน (Planning & Controlling)
      อบรม สัมมนา สอนงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
      อบรม สัมมนา แก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา บริหารเวลา (Time Management)


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานประจำวันของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ และประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวันของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการบริหารงานประจำวัน สร้างผลลัพธ์ที่มีโดยช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในการบริหารงานประจำวันใน Style ของตัวเอง ณ จุดปฏิบัติงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับตลอดเวลา


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานประจำวัน
      อบรม สัมมนา ความหมายของการบริหารงานประจำวัน
      อบรม สัมมนา วงจรบริหารงานประจำวัน (SDCA)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานประจำวันของตัวเอง
การเตรียมงาน, สั่งงาน, มอบหมายงาน และติดตามงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การเตรียมงานอย่างมีมาตรฐาน (Work Standard)
      อบรม สัมมนา หลักการสั่งงานที่ดี (Ordering)
      อบรม สัมมนา หลักการมอบหมายงานที่ดี (Delegation)
      อบรม สัมมนา หลักการติดตามงานที่ดี (Monitoring)
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการบริหารงานประจำวันอย่างมีคุณภาพ
ทักษะของหัวหน้างานในการบริหารงานประจำวัน (Supervisory Skill)
      อบรม สัมมนา กำหนดมาตรฐานของเป้าหมาย (SMART Goal)
      อบรม สัมมนา การวางแผนและควบคุมงาน (Planning & Controlling)
      อบรม สัมมนา การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Marketing)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การบริหารงานประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานประจำวันให้สอดคล้องนโยบาย (PDCA)
      อบรม สัมมนา วงจร PDCA คืออะไร?
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วย PDCA
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบคุณภาพให้เป็นการควบคุมคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ PDCA กับงานคุณภาพด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพกับสถานการณ์งานจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ