หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานประจำวันอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Daily Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานประจำวันอย่างมีคุณภาพ (Effective Daily Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลกระทบกับนโยบายของผู้บริหาร เพราะการทำงานที่เป็นปฏิบัติการประจำวัน ต้องสร้างผลลัพธ์ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ หัวหน้างานเป็นบุคคลที่คอยดูแล ติดตามและบริหารจัดการให้บุคลากรปฏิบัติงาน สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี มีการปรับปรุงแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร (SDCA) ไปสู่วงจร (PDCA)


กระบวนการบริหารงานประจำวันที่หัวหน้างานดำเนินการอยู่ มีขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจในการบริหารงานแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาด เพราะการบริหารงานประจำวันดำเนินการอยู่ทุกๆวัน และต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรเตรียมตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง และทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยยังสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน (Work Standard) ที่กำหนดไว้ได้
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานที่ใช้สำหรับการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) เพื่อให้หัวหน้างานที่อยู่ใกล้ชิดพนักงานและปฏิบัติงาน ณ.จุดปฏิบัติงาน ทำให้งานมีคุณภาพอย่างแท้จริง เช่น..
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (SMART Goal)
      อบรม สัมมนา วางแผนและควบคุมงาน (Planning & Controlling)
      อบรม สัมมนา สอนงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
      อบรม สัมมนา แก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา บริหารเวลา (Time Management)


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานประจำวันของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ และประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวันของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการบริหารงานประจำวัน สร้างผลลัพธ์ที่มีโดยช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในการบริหารงานประจำวันใน Style ของตัวเอง ณ จุดปฏิบัติงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับตลอดเวลา


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานประจำวัน
      อบรม สัมมนา ความหมายของการบริหารงานประจำวัน
      อบรม สัมมนา วงจรบริหารงานประจำวัน (SDCA)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานประจำวันของตัวเอง
การเตรียมงาน, สั่งงาน, มอบหมายงาน และติดตามงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การเตรียมงานอย่างมีมาตรฐาน (Work Standard)
      อบรม สัมมนา หลักการสั่งงานที่ดี (Ordering)
      อบรม สัมมนา หลักการมอบหมายงานที่ดี (Delegation)
      อบรม สัมมนา หลักการติดตามงานที่ดี (Monitoring)
      อบรม สัมมนา Workshop : เทคนิคการบริหารงานประจำวันอย่างมีคุณภาพ
ทักษะของหัวหน้างานในการบริหารงานประจำวัน (Supervisory Skill)
      อบรม สัมมนา กำหนดมาตรฐานของเป้าหมาย (SMART Goal)
      อบรม สัมมนา การวางแผนและควบคุมงาน (Planning & Controlling)
      อบรม สัมมนา การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Marketing)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การบริหารงานประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานประจำวันให้สอดคล้องนโยบาย (PDCA)
      อบรม สัมมนา วงจร PDCA คืออะไร?
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วย PDCA
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบคุณภาพให้เป็นการควบคุมคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ PDCA กับงานคุณภาพด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพกับสถานการณ์งานจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร