หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์กับความเสี่ยงขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Management for Organization Risk)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์กับความเสี่ยงขององค์กร (Strategic Management for Organization Risk)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นกรอบความคิดของการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร ประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เป็นสภาพแวดล้อมและมีแนวโน้มเป็นความเสี่ยง (Risk) ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร

การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือและโมเดลที่สำคัญช่วยทำให้สร้างแนวทางกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับ “ประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยง (Risk Factor)” ขององค์กรได้อย่างชัดเจนการสร้างกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร และออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วนำมาบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติการ จะทำให้สามารถนำพาองค์กรให้ผ่านวิกฤตและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนพร้อมทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างแม่นยำ สามารถกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือและโมเดลต่างๆในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วกระทบกับธุรกิจขององค์กรในด้านต่างๆได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกลยุทธ์ขององค์กรในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม แล้วเลือกใช้กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริงในองค์กรของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรของคุณ
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ลักษณะงานที่สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
       การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงาน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
       Workshop : การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ (Environment Change)
       คุณลักษณะของโลกยุคใหม่ VUCA World
       วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL)
       การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (5 Forces)
       ผลกระทบของการ Disruption เชิงธุรกิจ
       กิจกรรม : ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management & Planning)
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       การสร้างกลยุทธ์ในระดับต่างๆให้สอดคล้องกัน
       การสร้างกลยุทธ์ด้วย Business Model Canvas (BMC)
       การบริหารงานด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)
       กิจกรรม : การสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันขององค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร