หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์กับความเสี่ยงขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Management for Organization Risk)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์กับความเสี่ยงขององค์กร (Strategic Management for Organization Risk)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นกรอบความคิดของการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร ประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เป็นสภาพแวดล้อมและมีแนวโน้มเป็นความเสี่ยง (Risk) ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจขององค์กร เพื่อนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร

การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือและโมเดลที่สำคัญช่วยทำให้สร้างแนวทางกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับ “ประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยง (Risk Factor)” ขององค์กรได้อย่างชัดเจนการสร้างกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร และออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วนำมาบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติการ จะทำให้สามารถนำพาองค์กรให้ผ่านวิกฤตและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนพร้อมทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างแม่นยำ สามารถกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือและโมเดลต่างๆในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วกระทบกับธุรกิจขององค์กรในด้านต่างๆได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกลยุทธ์ขององค์กรในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม แล้วเลือกใช้กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริงในองค์กรของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรของคุณ
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       ลักษณะงานที่สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
       การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงาน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
       Workshop : การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ (Environment Change)
       คุณลักษณะของโลกยุคใหม่ VUCA World
       วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL)
       การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (5 Forces)
       ผลกระทบของการ Disruption เชิงธุรกิจ
       กิจกรรม : ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management & Planning)
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       การสร้างกลยุทธ์ในระดับต่างๆให้สอดคล้องกัน
       การสร้างกลยุทธ์ด้วย Business Model Canvas (BMC)
       การบริหารงานด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)
       กิจกรรม : การสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันขององค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ