หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วยภาวะผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Working Proactive & Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วยภาวะผู้นำ (Working Proactive & Leadership)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ ถ้าบอกเขาตรงๆเขาจะหาว่าเราตำหนิ....ปล่อยผ่านไปดีกว่า ”
“ ก็เราจะเอาแบบนี้ ใครไม่เห็นด้วยก็ช่างเขา ”
“ ให้งานมาก เขาจะไม่เต็มใจ...เราทำเองดีกว่า ” 

 พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน ถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีกับงานที่รับผิดชอบ ทีมงานและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุมมองต่อองค์กร จึงมีความสำคัญเช่นกัน

หัวหน้าในฐานะผู้บังคับบัญชาควรบริหารงานเชิงรุกโดยการทำงานผ่านการบริหารงานทีมงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น หัวหน้างานที่ต้องการประสบความสำเร็จจึงต้องพัฒนาตัวเองใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) 
       การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) 
       การสอนแนะและให้คำปรึกษา (Coaching & Feedback) 
 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะรับมอบหมายงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สามารถเอาชนะการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้ 
 คุณสมบัติหลักที่หัวหน้างานควรได้รับการพัฒนา เช่น กล้าในการตัดสินใจ,รู้จักแก้ปัญหา,รับผิดชอบในหน้าที่,กล้าแสดงออก,พัฒนาลูกน้องได้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น และนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะหัวหน้างานเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อมพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ 
 ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้นำที่ดีคือผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเอง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกระตุ้น จูงใจ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ลดข้อขัดแย้งและเกิดรวมพลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 การพัฒนาทีมงานในปัจจุบัน จำเป็นที่ต้องใช้บทบาทที่หลากหลายมากขึ้น เพราะบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามคำสั่งได้เพียงอย่างเดียว เพราะงานมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้เลือกวิธีการเหมาะสมในแต่ลักษณะงานด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้น การบริหารด้วย Coaching & Feedback จะช่วยให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้ 
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานจะทำให้สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ไปได้ โดยไม่คิดว่าเป็นปัญหา แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถและการมีทัศนคติเชิงบวก ก็จะสามารถเอาชนะอารมณ์เชิงลบและจูงใจให้ทีมงานเกิดความกระตือรือร้นได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้บังคับบัญชามองเห็นแนวความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก และพัฒนาภาวะผู้นำได้ด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของตัวเองเสียใหม่ ทำให้บรรลุเป้าหมายได้
เพื่อให้เทคนิคและแนวทางในการโค้ชชิ่ง & การป้อนกลับเชิงบวก (Coaching & Feedback) ทีมงานให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด
เพื่อสร้างแนวความคิดในการทำงานและบริหารงานด้วยทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ 
       ความเหมือนและความต่างของหัวหน้าทั่วไป กับ หัวหน้าในฐานะผู้นำ 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       บันไดของผู้นำ 5 ระดับ 
       หลุมพรางทางความคิดของการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร 
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop: สร้างกระบวนการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ 
       การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       Workshop: กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน 
การบริหารงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) 
       การกำหนดเป้าหมาย 
       การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง 
พัฒนาผู้นำในฐานะโค้ชทีมงาน
       หลักสำคัญของการเป็นโค้ช 
       เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน 
       แนวทางการดึงศักยภาพทีมงาน 
       การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ ( Questioning Skill) 
       การรับฟังอย่างตั้งใจ ( Listening Skill) 
       การป้อนกลับเชิงบวก ( Positive Feedback ) 
       Role Playing: การโค้ชชิ่ง แบบ 1:1 Coaching 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
ผู้ควบคุมงาน
Line Leader / Group Leader

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม