หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การรู้ข้อมูลเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในองค์กร (Data Literacy for All) เพื่อทำให้มีการอ่านข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล และใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการทำงาน (Data-Driven Working) ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ (Data is Asset)” ขององค์กร
การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการพัฒนาตัวเองให้ออกจากความคุ้นเคยเดิมๆสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ และให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหาอุปสรรคพร้อมการใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานและกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index : KPI) ต้องมีข้อมูลที่มองเห็นสถานการณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนและทันที เพื่อช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องแม่นยำ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ เราเรียกว่า “Dashboard” ซึ่งสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ในแต่ละระดับสู่รายงานที่ใช้ประกอบการตัดสินใจวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรู้ข้อมูล (Data Literacy) และการประยุกต์ใช้ข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันท่วงที ในการทำงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการบริหารงานเชิงรุกและใช้ข้อมูลประกอบ ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีกลยุทธ์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Dashboard ด้วยจุดประสงค์ต่างๆของตัวเอง และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดกลยุทธ์การทำงานโดยการออกแบบด้วยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การรู้ข้อมูลเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร (Data Literacy for All)
       การรู้ข้อมูล (Data Literacy) คืออะไร?
       การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลให้บุคลากร
       องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล (Data System)
       การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ (Data Analytics)
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดการรู้ข้อมูลของตัวเอง
หลักการบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       กรอบความคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
       กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องทั้งองค์กร
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       ความหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงรุกของตัวเอง
การเรียนรู้และใช้ Dashboard กับการบริหารงาน
       ความหมายของ Dashboard เชิงบริหารงาน
       ขั้นตอนการสร้าง Dashboard ด้วยข้อมูล
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy)
       กำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ชัดเจน
       การใช้คำถามกับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ
       การประยุกต์ใช้ Analytics Maturity Path กับเรื่องต่างๆ
       การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data & Information Management)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์และการใช้ข้อมูลของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ