หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเชิงรุกด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การรู้ข้อมูลเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในองค์กร (Data Literacy for All) เพื่อทำให้มีการอ่านข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล และใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการทำงาน (Data-Driven Working) ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ (Data is Asset)” ขององค์กร
การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการพัฒนาตัวเองให้ออกจากความคุ้นเคยเดิมๆสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ และให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหาอุปสรรคพร้อมการใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานและกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index : KPI) ต้องมีข้อมูลที่มองเห็นสถานการณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนและทันที เพื่อช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องแม่นยำ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ เราเรียกว่า “Dashboard” ซึ่งสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ในแต่ละระดับสู่รายงานที่ใช้ประกอบการตัดสินใจวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรู้ข้อมูล (Data Literacy) และการประยุกต์ใช้ข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันท่วงที ในการทำงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการบริหารงานเชิงรุกและใช้ข้อมูลประกอบ ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีกลยุทธ์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ Dashboard ด้วยจุดประสงค์ต่างๆของตัวเอง และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดกลยุทธ์การทำงานโดยการออกแบบด้วยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การรู้ข้อมูลเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร (Data Literacy for All)
       การรู้ข้อมูล (Data Literacy) คืออะไร?
       การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลให้บุคลากร
       องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล (Data System)
       การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ (Data Analytics)
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดการรู้ข้อมูลของตัวเอง
หลักการบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       กรอบความคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
       กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องทั้งองค์กร
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       ความหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงรุกของตัวเอง
การเรียนรู้และใช้ Dashboard กับการบริหารงาน
       ความหมายของ Dashboard เชิงบริหารงาน
       ขั้นตอนการสร้าง Dashboard ด้วยข้อมูล
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy)
       กำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ชัดเจน
       การใช้คำถามกับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับต่างๆ
       การประยุกต์ใช้ Analytics Maturity Path กับเรื่องต่างๆ
       การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data & Information Management)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์และการใช้ข้อมูลของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร