หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารต่างถึงกันอย่างรวดเร็ว ประกอบการแข่งขันที่รุนแรงที่เพิ่มขึ้น องค์กรที่สามารถดำรงของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ย่อมที่จะยืนหยัดในอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างดี
   เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีผลกำไรได้ตลอดช่วงเวลาต่างๆ นั้น ก็คือ การทราบแนวทางของการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านบริการ  ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นให้สามารถดำรงไว้ในสถานการณ์ที่อยู่ในระดับต่ำ ในปัจจัยสถานการณ์ช่วงนั้น และการที่สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นฐานข้อมูลที่สคัญที่มีผลต่อระบบการตัดสินใจขององค์กร หรือผู้บริหาร
   Lean concept เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการให้องค์กรสามารถเข้าใจในการทำให้เกิดสายธารแห่งคุณค่า เพื่อดำเนินการลดกิจกรรมความสูญเสียต่างๆ ลง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบพื้นฐานของพฤติกรรมค่าใช้จ่ายทางด้านบริการ
2. เพื่อให้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ด้านบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ด้านบริการต่างๆ ของบริษัท
4. เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
5. เพื่อใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ปรับเปลี่ยน Mind Set ให้มีจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ
Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Mind set เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 ทำความเข้าใจ Process Flow
Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ Flow ของงานในแต่ละงานและเพื่อให้เห็นการทำงานในเชิงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนงาน เพื่อเชื่อมโยงไปถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนงาน
 Lean Concept
Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของ Lean และ VSM เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินการผลิตและการดำเนินงาน
 ประเภทของความสูญเสีย (Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
Work Shop & Group Coaching  เพื่อเกิดการเรียนรู้ความสูญเสีย กิจกรรมที่ทำให้เกิดความล่าช้า ทำงานซ้ำซ้อน ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในกระบวนการการ เพื่อปรับลดหรือยกเลิกเพื่อให้สามารถใช้ในการลดต้นทุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้  ประกอบกับการนำความรู้นี้ไปวิเคราะห์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 พฤติกรรมค่าใช้จ่าย
Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้รู้ว่าจากการศึกษา Flow งานต่างๆ เกิดประเภทค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (ค่าใช้จ่ายคงที่   ค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของแต่ละส่วนงาน)     
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
 กระบวนการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย และพัฒนาไปสู่ค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐาน

แนวทางในการอบรม
บรรยาย 40% Work Shop และ Group Coaching 60%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารลดต้นทุนLean concept

แสดงความคิดเห็น