หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Lean Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน (Lean Management)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
        Lean หมายถึง ผอม เพรียว บาง หลายองค์กรได้นำหลักการมาบริหารเพื่อดลความสูญเปล่าในทุก Process ในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องของลูกค้าได้ Lean เป็นการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้น้อยลง และสร้างผลลัพธ์ของงานให้มากกว่าเดิม ถ้าเปรียบเทียบตัวคนก็คือร่างกายคนต้องสมส่วนปราศจากไขมันส่วนเกิน มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานได้รวดเร็วมีความกระฉับกระเฉง
        หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อลดความสูญเปล่าทุกกระบวนการผลิต (Waste) เพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารงานแบบ Lean Management
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการ การนำ Lean system ไปประยุกต์ใช้ในหน้างาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคของ Lean เพื่อไปปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรอบแนวคิด Lean Management (DMAIC)
2. แนวทางการคิดแบบลีน (Lean Thinking)
3. ทำไมต้องใช้ Lean?
4. สร้างความเข้าใจคุณภาพงาน Cost, Quality และ Time
5. ปัจจัยสำคัญของการทำ Lean ผลิตให้พอดี ไม่มีของเสีย ลื่นไหลไม่ติดขัด
6. การลดความสูญเปล่าตามหลัก 3 M Muda
      อบรม สัมมนา 7 Waste Muri
      อบรม สัมมนา ทำอะไรเกินกำลัง Mura
      อบรม สัมมนา ปัญหาจากการวางแผนงานที่ผิดพลาด
7. การนำ Learn ไปประยุกต์ใช้กระบวนการทำงาน
8. การปรับปรุงการทำงานด้วยหลัก “ECRS”
9. สุปการเรียนรู้ ระยะเวลาการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม