หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีน เพิ่มคุณภาพ ลดความสูญเปล่า - หลักสูตร 1 วัน
(Increase Quality & Reduce Wastes with Lean Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีน เพิ่มคุณภาพ ลดความสูญเปล่า (Increase Quality & Reduce Wastes with Lean Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการบริหารงานแบบลีน เป็นแนวทางการบริหารในยุคปัจจุบันที่ต้องให้ได้คุณภาพ ลดการสูญเปล่า ให้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการบริหารที่ประเด็นสำคัญและมีแนวทางบริหารจัดการความสูญเปล่าอย่างเป็นระบบ
  การมุ่งเน้นการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness)
       ลดความสูญเปล่าอย่างเป็นระบบ (Reduce Wastes)
       เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึงขีดที่สุด (Efficiencies & Effectiveness)
      สร้างความคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัว (Agility Way)
 การเพิ่มคุณภาพด้วยการบริหารจัดการคุณภาพก่อนดำเนินการควบคุมคุณภาพก็จะทำให้ต้นทุนในการควบคุมคุณภาพลดน้อยลง สามารถสร้างคุณภาพสินค้าและบริหารตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ทำให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นเรื่องของการตระหนักรู้นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการทำให้เกิดคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การบริหารงานแบบลีน (Lean Management) ทำให้การเตรียมตัวในการประเมิน วิเคราะห์ แยกแยะ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการบริหารงานแบบลีน และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดและเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องของคุณภาพ (Quality Awareness Mindset) ได้ด้วยตัวเอง เห็นความสำคัญในการสร้างคุณภาพในการบริหารงานแบบลีนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงการสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของตัวเอง เกิดการตระหนักรู้และนำมาบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวทางการบริหารงานของตัวเองกับการใช้แนวทางการบริหารงานแบบลีนในการปรับปรุงคุณภาพของการทำงานได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารแบบลีน (Lean Management)
       หลักการและแนวความคิดแบบลีน
       ความหมายของการบริหารแบบลีน
       หัวใจสำคัญของการทำลีน (Lean)
       การบริหารจัดการที่เกิดความสูญเปล่า (3M)
       การประยุกต์ใช้ Lean ในกระบวนการทำงาน
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารแบบลีน
กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงระบบ (Quality Awareness)
       กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
       การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
       การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
       การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
       การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
       Workshop : สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง
การบริหารความสูญเสีย 7 ประการเพิ่มประสิทธิภาพ (7 Wastes)
       แนวทางการปรับปรุง Overproduction
       แนวทางการปรับปรุง Inventory
       แนวทางการปรับปรุง Transportation
       แนวทางการปรับปรุง Motion
       Workshop : การประเมินความสูญเสียและแนวทางการปรับปรุง
การบริหารความสูญ เสีย 7 ประการเพิ่มประสิทธิภาพ 7 Waste ต่อ
       แนวทางการปรับปรุง Processing
       แนวทางการปรับปรุง Delay
       แนวทางการปรับปรุง Defect
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความสูญเสียของตัวเอง
       การประยุกต์หลักการลีนกับการบริหารคุณภาพการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ