หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีน เพิ่มคุณภาพ ลดความสูญเปล่า - หลักสูตร 1 วัน
(Increase Quality & Reduce Wastes with Lean Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานแบบลีน เพิ่มคุณภาพ ลดความสูญเปล่า (Increase Quality & Reduce Wastes with Lean Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 หลักการบริหารงานแบบลีน เป็นแนวทางการบริหารในยุคปัจจุบันที่ต้องให้ได้คุณภาพ ลดการสูญเปล่า ให้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการบริหารที่ประเด็นสำคัญและมีแนวทางบริหารจัดการความสูญเปล่าอย่างเป็นระบบ
  การมุ่งเน้นการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness)
       ลดความสูญเปล่าอย่างเป็นระบบ (Reduce Wastes)
       เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึงขีดที่สุด (Efficiencies & Effectiveness)
      สร้างความคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัว (Agility Way)
 การเพิ่มคุณภาพด้วยการบริหารจัดการคุณภาพก่อนดำเนินการควบคุมคุณภาพก็จะทำให้ต้นทุนในการควบคุมคุณภาพลดน้อยลง สามารถสร้างคุณภาพสินค้าและบริหารตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ทำให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นเรื่องของการตระหนักรู้นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการทำให้เกิดคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การบริหารงานแบบลีน (Lean Management) ทำให้การเตรียมตัวในการประเมิน วิเคราะห์ แยกแยะ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการบริหารงานแบบลีน และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดและเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องของคุณภาพ (Quality Awareness Mindset) ได้ด้วยตัวเอง เห็นความสำคัญในการสร้างคุณภาพในการบริหารงานแบบลีนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปรับปรุงการสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของตัวเอง เกิดการตระหนักรู้และนำมาบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวทางการบริหารงานของตัวเองกับการใช้แนวทางการบริหารงานแบบลีนในการปรับปรุงคุณภาพของการทำงานได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารแบบลีน (Lean Management)
       หลักการและแนวความคิดแบบลีน
       ความหมายของการบริหารแบบลีน
       หัวใจสำคัญของการทำลีน (Lean)
       การบริหารจัดการที่เกิดความสูญเปล่า (3M)
       การประยุกต์ใช้ Lean ในกระบวนการทำงาน
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารแบบลีน
กระบวนการจัดการคุณภาพเชิงระบบ (Quality Awareness)
       กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Quality Target)
       การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning)
       การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
       การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
       การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
       Workshop : สร้างกระบวนการจัดการคุณภาพของตัวเอง
การบริหารความสูญเสีย 7 ประการเพิ่มประสิทธิภาพ (7 Wastes)
       แนวทางการปรับปรุง Overproduction
       แนวทางการปรับปรุง Inventory
       แนวทางการปรับปรุง Transportation
       แนวทางการปรับปรุง Motion
       Workshop : การประเมินความสูญเสียและแนวทางการปรับปรุง
การบริหารความสูญ เสีย 7 ประการเพิ่มประสิทธิภาพ 7 Waste ต่อ
       แนวทางการปรับปรุง Processing
       แนวทางการปรับปรุง Delay
       แนวทางการปรับปรุง Defect
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความสูญเสียของตัวเอง
       การประยุกต์หลักการลีนกับการบริหารคุณภาพการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร