หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานและคน ยุค 4.0 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานและคน ยุค 4.0

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคม 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ย่อมเกิดผลกระทบกับการบริหารงานและคนในยุคใหม่นี้ การเตรียมตัวและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากการปรับเปลี่ยนไม่ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วองค์กรก็จะต้องเผชิญกับความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค 4.0 แล้วกระทบกับองค์กร ทำให้ผู้บริหารต้องใช้คุณสมบัติของผู้บริหารยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ เช่น
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช 
       การมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง 
       การบริหารคนที่คุณค่าและจุดแข็ง 
       การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม 
       การใช้เทคโนโลยี่บริหารข้อมูลเชิงลึก 
ผู้บริหารยุค 4.0 จะให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรในยุค 4.0 เช่นกัน โดยการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรที่จะเผชิญกับกระแสของโลกยุค 4.0 ดังนี้
       การเตรียมบุคลากรดาวเด่น (Talent) ทดแทนตำแหน่ง 
       การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี่ 
       การบริหารงานด้วยเทคโนโลยี่ให้ทันกับสถานการณ์ 
       การสร้างองค์กรที่ทรงคุณค่า

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค 4.0 แล้วพร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารงานและคนให้ทันกับบุคลากรยุค 4.0 ที่มีความหลากหลาย และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมาย 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติของผู้บริหารยุค 4.0 ใน Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการไปประยุกต์ใช้กับการสร้างองค์กรคุณภาพยุค 4.0 ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดผู้บริหารยุค 4.0 (4.0 Mindset)
       สำรวจแนวความคิดกับการบริหารงานยุคใหม่ 
       ประเด็นที่สำคัญของสังคมยุค 4.0 
       กรอบความคิดของผู้บริหารยุค 4.0 
       การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอดีตสู่ยุค 4.0 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดแนวใหม่ของตัวเอง 
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0
       องค์กรที่มีบุคลากรหลากหลาย Generation 
       การบริหารบุคลากรหลากหลายวัฒนธรรม 
       การใช้เทคโนโลยี่ในการบริหารงาน 
       การสร้างสังคมการมีส่วนร่วม 
       แนวโน้ม 10 ประการที่กำลังเกิดขึ้นในยุค 4.0 
       Workshop : การวิเคราะห์ผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้น 
คุณสมบัติของผู้บริหารยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ
       ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       การมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง (Visionary)
       การบริหารคนที่คุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strengths)
       การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม (Engagement Management)
       การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงลึก 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้บริหารยุค 4.0 
การสร้างองค์กรคุณภาพยุค 4.0
       การสร้างกลุ่มบุคลากรดาวเด่น (Talent)
       การนำเทคโนโลยี่มาทดแทนระบบงานเดิม 
       การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
       การสร้างบุคลากรทดแทนตำแหน่ง (Successor)
       การสร้างองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณค่า 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร