หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานและคน ยุค 4.0 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานและคน ยุค 4.0

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคม 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ย่อมเกิดผลกระทบกับการบริหารงานและคนในยุคใหม่นี้ การเตรียมตัวและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากการปรับเปลี่ยนไม่ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วองค์กรก็จะต้องเผชิญกับความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค 4.0 แล้วกระทบกับองค์กร ทำให้ผู้บริหารต้องใช้คุณสมบัติของผู้บริหารยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ เช่น
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช 
       การมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง 
       การบริหารคนที่คุณค่าและจุดแข็ง 
       การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม 
       การใช้เทคโนโลยี่บริหารข้อมูลเชิงลึก 
ผู้บริหารยุค 4.0 จะให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรในยุค 4.0 เช่นกัน โดยการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรที่จะเผชิญกับกระแสของโลกยุค 4.0 ดังนี้
       การเตรียมบุคลากรดาวเด่น (Talent) ทดแทนตำแหน่ง 
       การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี่ 
       การบริหารงานด้วยเทคโนโลยี่ให้ทันกับสถานการณ์ 
       การสร้างองค์กรที่ทรงคุณค่า

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค 4.0 แล้วพร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารงานและคนให้ทันกับบุคลากรยุค 4.0 ที่มีความหลากหลาย และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมาย 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติของผู้บริหารยุค 4.0 ใน Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการไปประยุกต์ใช้กับการสร้างองค์กรคุณภาพยุค 4.0 ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดผู้บริหารยุค 4.0 (4.0 Mindset)
       สำรวจแนวความคิดกับการบริหารงานยุคใหม่ 
       ประเด็นที่สำคัญของสังคมยุค 4.0 
       กรอบความคิดของผู้บริหารยุค 4.0 
       การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอดีตสู่ยุค 4.0 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดแนวใหม่ของตัวเอง 
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0
       องค์กรที่มีบุคลากรหลากหลาย Generation 
       การบริหารบุคลากรหลากหลายวัฒนธรรม 
       การใช้เทคโนโลยี่ในการบริหารงาน 
       การสร้างสังคมการมีส่วนร่วม 
       แนวโน้ม 10 ประการที่กำลังเกิดขึ้นในยุค 4.0 
       Workshop : การวิเคราะห์ผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้น 
คุณสมบัติของผู้บริหารยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ
       ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       การมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง (Visionary)
       การบริหารคนที่คุณค่าและจุดแข็ง (Value & Strengths)
       การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม (Engagement Management)
       การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงลึก 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้บริหารยุค 4.0 
การสร้างองค์กรคุณภาพยุค 4.0
       การสร้างกลุ่มบุคลากรดาวเด่น (Talent)
       การนำเทคโนโลยี่มาทดแทนระบบงานเดิม 
       การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
       การสร้างบุคลากรทดแทนตำแหน่ง (Successor)
       การสร้างองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณค่า 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ