หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Big Data Management & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (Big Data Management & Applied)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีมากมายมหาศาล การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างให้เป็น “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)” ที่บุคลากรภายในองค์กรเห็นความสำคัญในการสร้าง จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Analytic) ที่ทำให้ข้อมูลเกิดเป็นประโยชน์มากที่สุดการสร้างระบบนิเวศน์ข้อมูล (Data Ecosystem) พร้อมกับการสร้างวัฏจักรกระบวนการทำ Data Science ก็จะสามารถทำให้การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เช่น.....
       การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
       การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การใช้ข้อมูลป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
       การสร้างนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อมูลในการทำงาน (Data Literacy @ Work) ของตัวเอง และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการทำงานที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ แล้วนำพาบุคลากรไปสู่ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่อไปในอนาคต
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและองค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทำงานของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรด้วย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการใช้ข้อมูลในการทำงาน (Data Literacy @ Work)
       ประวัติการใช้ข้อมูลในการทำงาน
       การสร้างระบบนิเวศน์ข้อมูล (Data Ecosystem)
       การสร้าง, เก็บและใช้ข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ
       เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยข้อมูล
สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
       ปัจจัยที่สำคัญในการเกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Criteria)
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
       วัฏจักรกระบวนการทำ Data Science
       Workshop : กำหนดรูปแบบการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเชิงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Data Analytics and Use Case)
       เชิงบรรยาย-อธิบาย (Descriptive Analytics)
       เชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics)
       เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics)
       เชิงให้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics)
       เชิงตระหนักรู้ได้เอง (Cognitive Analytics)
       กิจกรรม : กำหนดเส้นทางการเติบโตของข้อมูลเชิงการวิเคราะห์
การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Situation Management)
       การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
       การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การใช้ข้อมูลป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
       การสร้างนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ