หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Big Data Management & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (Big Data Management & Applied)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีมากมายมหาศาล การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างให้เป็น “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)” ที่บุคลากรภายในองค์กรเห็นความสำคัญในการสร้าง จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Analytic) ที่ทำให้ข้อมูลเกิดเป็นประโยชน์มากที่สุดการสร้างระบบนิเวศน์ข้อมูล (Data Ecosystem) พร้อมกับการสร้างวัฏจักรกระบวนการทำ Data Science ก็จะสามารถทำให้การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เช่น.....
       การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
       การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การใช้ข้อมูลป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
       การสร้างนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อมูลในการทำงาน (Data Literacy @ Work) ของตัวเอง และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการทำงานที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ แล้วนำพาบุคลากรไปสู่ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่อไปในอนาคต
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและองค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทำงานของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรด้วย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการใช้ข้อมูลในการทำงาน (Data Literacy @ Work)
       ประวัติการใช้ข้อมูลในการทำงาน
       การสร้างระบบนิเวศน์ข้อมูล (Data Ecosystem)
       การสร้าง, เก็บและใช้ข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ
       เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยข้อมูล
สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
       ปัจจัยที่สำคัญในการเกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Criteria)
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
       วัฏจักรกระบวนการทำ Data Science
       Workshop : กำหนดรูปแบบการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเชิงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Data Analytics and Use Case)
       เชิงบรรยาย-อธิบาย (Descriptive Analytics)
       เชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics)
       เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics)
       เชิงให้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics)
       เชิงตระหนักรู้ได้เอง (Cognitive Analytics)
       กิจกรรม : กำหนดเส้นทางการเติบโตของข้อมูลเชิงการวิเคราะห์
การประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Situation Management)
       การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
       การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การใช้ข้อมูลป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
       การสร้างนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร