หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการคนเก่ง - หลักสูตร 1 วัน

(Talent Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารจัดการคนเก่ง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในสมัยก่อนมีคำกล่าวที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” มาในยุคปัจจุบันและอนาคต คำกล่าวในอดีตได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว “ปลาที่เร็วกว่า(แม้จะตัวเล็ก) ย่อมกินปลาที่ช้ากว่า(แม้จะตัวใหญ่)” ความเร็วในยุคปัจจุบันถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะนำพาธุรกิจให้อยู่รอด และนั่นก็หมายความว่า ธุรกิจที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นจะต้องมีคนเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรต้องมีคนเก่งที่จะเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนดำเนินงานขององค์กร ให้สอดรับกับการผันผวนต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น คนเก่งที่องค์กรต้องมี ต้องเป็นคนที่มีทักษะเทคนิคในหลายๆด้าน ความรู้ในเรื่องงาน,เรื่องคน,เรื่องข่าวสาร,เรื่องการรับมือ,เรื่องการวางระบบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ไหวพริบเฉพาะทาง และความรวดเร็วที่จะรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น บริหารความเสี่ยง บริหารความสำเร็จในระยะสั้น,กลาง,ยาว คนเก่งต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารทั้งในเรื่องคน,เรื่องงาน,เรื่องเทคโนโลยี อีกทั้งคนเก่งจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอัพเกรดในแขนงงานต่างๆ ทั้งการอัพเกรดตนเองและเป็นผู้สอนการอัพเกรดให้กับผู้อื่น 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การวางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด เพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าคู่แข่ง คนเก่งหนึ่งคนอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากกว่าคนปกติทั่วไปนัก แต่คนเก่งหนึ่งคน(หรือคนที่กำลังจะเก่ง)จะต้องรู้วิธีในการอัพเกรดตนเองและผู้อื่น นั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างคนๆหนึ่งให้เก่งขึ้นมา เพราะสุดท้าย เมื่อองค์กรมีคนเก่ง องค์กรก็ต้องรักษาคนเก่งไว้ให้ได้ยาวนานที่สุด จึงจะเป็นประสิทธิผลที่สมบูรณ์ -> คนเก่ง + องค์กรมีศักยภาพ = ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน

“วางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมการบริหารคนเก่ง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่แน่ชัด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการคนเก่งได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีต้นแบบคนเก่งที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง 
เรียนรู้ภาพรวมของการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง
          วางระบบ
          คัดสรร
          ปรับเปลี่ยน
          พัฒนา
          สร้างสรรค์
          รักษา
          ต่อยอด
          สืบทอด 

สิ่งที่คนเก่งต้องมี 
สิ่งที่คนเก่งต้องเปลี่ยน/ยอมรับ 
คนเก่งต่างจากคนทั่วไปอย่างไร 
ขั้นตอนการบริหารจัดการคนเก่ง 
การวางสถานะปฏิบัติให้คนเก่งขององค์กร 
การวางแผนเส้นทางเติบโตในสายงานให้กับคนเก่ง 
ฝึกประยุกต์ให้คนเก่งนำศักยภาพที่สูงไปใช้ขับเคลื่อนองค์กร 
เรียนรู้แนวทางในการประเมินคนเก่ง 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
          ให้โจทย์การบริหารคนเก่ง 
          วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด) 
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ 

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารManagementTalent

แสดงความคิดเห็น