หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Organization Knowledge Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Organization Knowledge Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)ในองค์กร เป็นกระบวนที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมาย เนื่องจากเทคโนโลยีเอื้ออำนวยให้ค้นหาความรู้ต่างๆได้สะดวก รูปแบบการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจึงลดน้อยลงไปมาก ทำให้ความรู้ฝังลึกของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร (Tacit Knowledge) สูญหายไปหลังจากออกจากองค์กรไป
การพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitators) ในองค์กร ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการถอดความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็น “ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)” อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน นำไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ด้วยกระบวนการสร้าง Knowledge Management (KM) ในองค์กร โดยการพัฒนา.....
           ทักษะพื้นฐานการเป็น Facilitator
           ผู้นำกลุ่มการเรียนรู้ (Leadership for Facilitator)
           ออกแบบกระบวนการในการดำเนินการ Facilitation
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการประกอบให้เกิด KM ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยการดำเนินการด้วยทีม KM Facilitator ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น สรุปเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สู่รูปแบบองค์ความรู้ใหม่ที่ต้องการได้อย่างเป็นระบบ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เกิดเป็นประโยชน์สู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ได้อย่างเป็นระบบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาตัวเองให้เป็น Facilitator ที่มีคุณภาพ ใช้ทักษะในการดำเนินการเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้กับกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนดำเนินการออกแบบกระบวนการจับกลุ่มวงสนทนาในบทบาทของ KM Facilitator ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนริเริ่มสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ทันที


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
      ความสำคัญของการจัดการความรู้
      ความหมายของการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์
      รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์ความรู้ใหม่
      ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructionism)
      Workshop : การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
การพัฒนาผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator)
      กรอบความคิดการอำนวยการเรียนรู้ (Facilitation Mindset)
      ผู้นำกลุ่มการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล (Leadership for Facilitation)
      ทักษะพื้นฐานของการเป็น Facilitator
      กระบวนการเบื้องต้นในการดำเนินการ Facilitation
      Workshop : กำหนดแนวทางการเป็น Facilitator ของตัวเอง
กระบวนการสร้าง Knowledge Management (KM) ในองค์กร
      กำหนดคุณลักษณะของ KM Facilitator
      ระบุ Knowledge Management ประเภทต่างๆ
      การวางแผนดำเนินงาน Facilitation
      รูปแบบของการสร้างวงสุนทรียสนทนา (Dialogue)
      สรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคล
      กิจกรรม : การสร้างรูปแบบการนำ Facilitation
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
      ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)
      จุดประสงค์ของการจัดทำ KM ด้วย CoP
      ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ
      ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ CoP มีประสิทธิผล
      Workshop : การออกแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ