หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการความรู้ - หลักสูตร 1 วัน
(Knowledge Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง เรื่องของข้อมูลองค์ความรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันรวมถึง เป็นการยกระดับศักยภาพความสามารถของคนในองค์กรอีกด้วย การบริหารจัดการความรู้จึงถือได้ว่าเป็นการจัดการอย่างหนึ่งที่องค์กรจำเป็นต้องมี เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งมอบบริการที่มีคุณค่าไปสู่ลูกค้า สร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เข้าใจแนวคิดของการบริหารจัดการความรู้ เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมนำไปพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

“ยกระดับองค์กร ยกระดับความรู้ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการวางแผนที่จะนำการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอนการจัดการความรู้ในแต่ละกระบวนการอย่างถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเรื่องการจัดการความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้แนวคิดการจัดการความรู้ 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
องค์ประกอบการจัดการความรู้ 
โครงสร้างการจัดการความรู้ 
ชนิดของความรู้ 
วงจรการจัดการความรู้ 
จุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการความรู้ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการจัดการความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
          ให้โจทย์การวางแผนกระบวนการจัดการความรู้
          วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงกระบวนการจัดการความรู้
          นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม