หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม - หลักสูตร 1 วัน
(Total Quality Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
     TQM (Total Quality Management) คือ การบริหารจัดการองค์รวม ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับสภาวะปัจจุบันได้ การนำ TQM มาใช้กับองค์กร จะต้องทราบว่าพื้นฐาน และแนวทางการปรับปรุงของ TQM Concept เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานใด และสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในงานลักษณะใดเหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นการแนะนำให้ผู้บริหารหัวหน้างาน และพนักงานในองค์กร ได้ทราบโดยสังเขปว่าการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติแบบเหมาะสมกับงานที่สุด ดังคำกล่างของ ปรมาจารย์ Dr. Noriaki Kan

“TQM is for persons who can think by themselves”
“TQM เป็นของสำหรับบุคคล ที่ ‘คิด’ เป็น”

     การนำ TQM Concept ไม่ใช่สูตรสำเร็จ แต่เป็นการนำ Management Tools ต่าง ๆ เอาไปวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุง เพื่อสำหรับคนที่คิดเป็น และรู้จักนำไปต่อยอดหาวิธีการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานของตนเอง จากแนวคิดของ TQM สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาองค์กร โดยอาศัยวิธีการและเครื่องมือ ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา เช่น การใช้วงจร QCC (PDCA), การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus), การใช้ข้อมูลที่ชัดเจน (Fact Based), วิเคราะห์การกระจาย (Dispersion), เน้นที่กระบวนการ (Process Oriented) เป็นต้น เพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรค้นหาปัญหาและกำหนดมาตรฐานการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     การใช้วงจร QCC (PDCA) รวมการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขโดยใช้ Why Why Analysis ซึ่งจะทำให้แผนการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น     การใช้ข้อมูลที่ชัดเจน (Fact Based) ซึ่งข้อมูลจะมีแบบ 2 ประเภท คือ ชัดเจน ไม่ชัดเจน ซึ่งบางครั้งการตั้งมาตรฐานเพื่อนำไปปฏิบัตินั้น จะเกิดความไม่ชัดเจน เช่น สีพ่นต้องสว่างเด่นชัด สีสติกเกอร์คมชัด เมื่อมีพนักงานใหม่มาตรวจสอบ ซึ่งจะใช้แบบใด ที่เป็นจุดตัดของมาตรฐานนี้ และถ้าเป็นพวกเราจะหาวิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ดีขึ้นอย่างไร

     การใช้หลักการวิเคราะห์การกระจาย (Dispersion) เป็นส่วนหนึ่งการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น การใช้ข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ยนั้น อาจเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมากนั้น ซึ่งจากแนวความคิดที่ถูกตองนั้น ควรนำข้อมูลทั้งหมด มาค่า % ที่เกิดขึ้นจริงมากกว่านำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย การใช้ข้อมูลดังกล่าว ควรนำข้อมูลที่เกิดของเสียจริง (สะสม) และนำข้อมูลที่ผลิตได้ (สะสม) นำมาเป็นข้อมูลการการปรับปรุง จะทำให้แม่นยำมากขึ้น     การเน้นที่กระบวนการ (Process Oriented) การผลิตส่วนใหญ่จะมักพบปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ และจะมีการจ้างพนักงานควบคุมคุณภาพ เข้ามาตรวจสอบ เพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ดีหลุดรอดไปถึงลูกค้าได้ แต่ความสำคัญที่แท้จริงของการผลิต คือ การควบคุมกระบวนการผลิตให้ดี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจะได้คุณภาพดีตาม ดังนั้น เมื่อเข้าใจในระดับนี้แล้ว หน้าที่ของพนักงานควบคุมคุณภาพ จะต้องเข้าไปค้นหาจุดควบคุมในกระบวนผลิต ว่ามีจุดใดที่ผิดพลาดและส่งผลให้เกิดของเสีย ได้ จากนั้นจึงนำมาจุดทำเป็นแผนการควบคุมคุณภาพ (Q-Component) ทันที จากรูปภาพด้านล่าง ถ้าเป็นเรา เราจะให้พนักงานควบคุมคุณภาพ เน้นที่จุดใด


แบบพิมพ์ (Q-component) ต้องมั่นใจว่าปั๊มขึ้นรูปแล้วต้องได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจแนวความคิดด้าน TQM
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจ Tools ที่เป็นองค์ประกอบของ TQM
3. เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละแผนก ในสามารถนำแนวความคิดด้าน TQM ไปประยุกต์ใช้กันหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิด TQM (TQM Concept)
      อบรม สัมมนา TQM คืออะไร และองค์ประกอบของ TQM มีอะไรบ้าง
      อบรม สัมมนา อย่างไรจึงเรียก “ ทำงานอย่าง TQM ” แท้
            - พื้นฐานของวงจรคุณภาพ (P-D-C-A Cycle)
               
(ตัวอย่างกิจกรรม P-D-C-A)
            - การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)
               
(ตัวอย่างกิจกรรม Customer Focus)
            - การใช้ข้อมูลที่ชัดเจน (Fact Based)
               
(ตัวอย่างกิจกรรม Fact Based)
            - วิเคราะห์การกระจาย (Dispersion)
               
(ตัวอย่างกิจกรรม Dispersion)
      อบรม สัมมนา เน้นที่กระบวนการ (Process Oriented)
               (ตัวอย่างกิจกรรม Process Oriented)
            - Work Shop & Present [3-4 group]
            - Q&A , [Post-test]

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยายและยกตัวอย่าง 60 % ; Work Shop 40 %
ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่ม และระดมความคิด โดยใช้งานที่ต้องปรับปรุงของของบริษัทที่จัดเตรียมไว้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม