หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategy Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่วงของธุรกิจนั้นควรมีการทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดทำแผน หากแผนกลยุทธ์ไม่ดีก็ยากที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) เน้นกระบวนการเรียนผ่าน ผ่านทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการบริการงาน
2. เพื่อวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันได้
3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
สำหรับผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีความสนใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Part 1 : ภาพรวมของการจัดการเชิงกลยุทธ์
อบรม สัมมนา ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas
อบรม สัมมนา ภาพรวมอุตสาหกรรม
อบรม สัมมนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model
อบรม สัมมนา สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces
อบรม สัมมนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
อบรม สัมมนา Workshop 1 : การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2

Part 2 : การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล
อบรม สัมมนา ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร
อบรม สัมมนา วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix
อบรม สัมมนา การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)
อบรม สัมมนา ทำความเข้าใจกลยุทธ์ 3 ระดับ
   - 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (สำหรับผู้บริการระดับสูง)
   - 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( สำหรับผู้บริการระดับกลาง)
   - 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ)
อบรม สัมมนา การประเมินผลโดยใช้ Balanced Scorecard & KPI
   - 1. มุมมองด้านการเงิน
   - 2. มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร
   - 3. มุมมองด้านลูกค้า
   - 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร
อบรม สัมมนา Workshop 2 : กิจกรรมต่อจาก Part 1จัดทำแผนที่กลยุทธ์ และตัดสินใจนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานเชิงกลยุทธ์Strategy Managementวางกลยุทธ์องค์กร

แสดงความคิดเห็น