หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการด้วยการใช้ข้อมูลตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Dashboard Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการด้วยการใช้ข้อมูลตัดสินใจ (Digital Dashboard Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรดิจิทัลที่ผลักดันด้วยข้อมูล โดยการสร้างกรอบความคิดด้านดิจิทัล (Digital Mindset) ปรับปรุงการทำงานด้วยข้อมูล (Digital Process) และการรู้ข้อมูลและเห็นความสำคัญ (Data Literacy) สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์ต่อไป
การออกแบบ Digital Dashboard เพื่อใช้ในการอ่าน วิเคราะห์ และตัดสินใจจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงมาก เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญ มีประโยชน์ให้เลือกใช้อย่างแม่นยำ ที่เกิดจากการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาดำเนินการออกแบบ
การประยุกต์ใช้ Data Visualization กับการบริหารงานที่สำคัญในประเภทต่างๆจะช่วยทำให้สามารถสร้าง Digital Dashboard เชิงการบริหารงานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ได้ข้อมูลที่สดใหม่ ตัดสินใจเชิงบริการได้อย่างแม่นยำ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกับทีมงานนำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ผลักดันด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการนำข้อมูลต่างๆมาแสดงเป็นภาพ (Data Visualization) ที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบ Digital Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการงานต่างๆของตัวเองด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี มาดำเนินการช่วยในการตัดสินใจ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างองค์กรดิจิทัลที่ผลักดันด้วยข้อมูล
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรยุคดิจิทัล
       ทำไมองค์กรต้องทำ Digital Transformation ?
       แนวโน้มการเร่งองค์กรสู่ Digital Transformation
       ความหมายของการรู้ข้อมูล (Data Literacy)
       Workshop : การสร้าง Digital Transformation ในองค์กร
การบริหารจัดการข้อมูลด้วยรูปภาพ (Data Visualization)
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
       การวิเคราะห์ด้วยภาพเพิ่มความสามารถในการรับรู้
       ประโยชน์ของการนำเสนอด้วย Data Visualization
       กิจกรรม : การออกแบบ Data Visualization และการนำเสนอ
หลักการบริหารที่สำคัญประเภทต่างๆ
       การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : การพัฒนาหลักการบริหารกับสถานการณ์ของตัวเอง
การบริหารงานด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       ความหมายของ Dashboard เชิงบริหารงาน
       ขั้นตอนการสร้าง Dashboard ด้วยข้อมูล
       การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร