หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการด้วยการใช้ข้อมูลตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Dashboard Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการด้วยการใช้ข้อมูลตัดสินใจ (Digital Dashboard Management)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรดิจิทัลที่ผลักดันด้วยข้อมูล โดยการสร้างกรอบความคิดด้านดิจิทัล (Digital Mindset) ปรับปรุงการทำงานด้วยข้อมูล (Digital Process) และการรู้ข้อมูลและเห็นความสำคัญ (Data Literacy) สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์ต่อไป
การออกแบบ Digital Dashboard เพื่อใช้ในการอ่าน วิเคราะห์ และตัดสินใจจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงมาก เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญ มีประโยชน์ให้เลือกใช้อย่างแม่นยำ ที่เกิดจากการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาดำเนินการออกแบบ
การประยุกต์ใช้ Data Visualization กับการบริหารงานที่สำคัญในประเภทต่างๆจะช่วยทำให้สามารถสร้าง Digital Dashboard เชิงการบริหารงานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ได้ข้อมูลที่สดใหม่ ตัดสินใจเชิงบริการได้อย่างแม่นยำ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกับทีมงานนำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ผลักดันด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการนำข้อมูลต่างๆมาแสดงเป็นภาพ (Data Visualization) ที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบ Digital Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการงานต่างๆของตัวเองด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี มาดำเนินการช่วยในการตัดสินใจ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างองค์กรดิจิทัลที่ผลักดันด้วยข้อมูล
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรยุคดิจิทัล
       ทำไมองค์กรต้องทำ Digital Transformation ?
       แนวโน้มการเร่งองค์กรสู่ Digital Transformation
       ความหมายของการรู้ข้อมูล (Data Literacy)
       Workshop : การสร้าง Digital Transformation ในองค์กร
การบริหารจัดการข้อมูลด้วยรูปภาพ (Data Visualization)
       คุณลักษณะของ Data Visualization
       การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
       การวิเคราะห์ด้วยภาพเพิ่มความสามารถในการรับรู้
       ประโยชน์ของการนำเสนอด้วย Data Visualization
       กิจกรรม : การออกแบบ Data Visualization และการนำเสนอ
หลักการบริหารที่สำคัญประเภทต่างๆ
       การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : การพัฒนาหลักการบริหารกับสถานการณ์ของตัวเอง
การบริหารงานด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       ความหมายของ Dashboard เชิงบริหารงาน
       ขั้นตอนการสร้าง Dashboard ด้วยข้อมูล
       การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ