หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy - หลักสูตร 1 วัน
(Thailand HR 4.0)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy (Thailand HR 4.0)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย Digital Economy หรือที่เรียกกันว่า เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการบริหารการจัดการในทุกระดับ อันเกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งครอบคลุมทั้ง Knowledge Economy หรือ “เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้” และ Creative Economy หรือ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” โดยวางเป้าหมายไว้ที่การใช้เทคโนโลยี่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และบริการผ่านทางนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงกระบวนทัศน์ หรือแนวความคิดใหม่ของการบริหารจัดการตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 
   องค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital HR ที่จะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยี่ดิจิตอล เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดและหลักการของนโยบาย Digital Economy ของประเทศไทย
เพื่อจะได้ทราบนโยบาย Digital Economy มีผลกระทบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
เพื่อจะได้ทราบบทบาทและหน้าตาของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้บริบทใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุค Thailand HR 4.0 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพื่อทราบเทคนิคการพัฒนาทีมและองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital Economy

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความเป็นมาก่อนจะมาเป็นยุค Digital Economy ของไทย
       Knowledge Economy --->Creative Economy--->Digital Economy
Digital Economy คืออะไร
นโยบาย ความพร้อมและยุทธศาสตร์ Digital Economy ของประเทศไทย 
หลักการ และแนวคิดของ Digital Economy

       การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิตอล
       การสร้าง Digital Mindset ให้กับสังคม
       การพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยด้านไอซีที
       การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิตอล

ความสำคัญ และประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital Economy หรือ Thailand HR 4.0
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงยุค Digital Economy
โฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products ที่ดีในยุค Digital Economy หรือ Thailand 4.0

       โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
       การบริหารจัดการ การสรรหาคัดเลือก พัฒนาและการรักษาความผูกพันของพนักงาน
       การจ่ายค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมภายใน
       ฯลฯ

เทคนิคการพัฒนาทีม พัฒนาบุคลากร และองค์กรในการก้าวสู่ยุค Digital Economy 
       องค์กรต้องปรับตัวไปเป็น Digital Organization
       ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อรูปแบบการทำงานขององค์กร
       องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่
       การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Digital Organization

ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Thailand HR 4.0และการกำหนดแผนการปฏิบัติ (Tactical Plan)
Q & A


แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม
Case Study

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม