หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategy Team Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ผู้จัดการคุณภาพ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงานของทีมงาน”
ผู้จัดการมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของทีมและขององค์กรให้ได้ แต่พบว่าผู้จัดการหลายท่านเกิดความเครียดกับการบริหารทีมงานเป็นอย่างมาก และไม่สามารถจูงใจให้ทีมงานเกิดผลงานตามที่คาดหมายไว้ได้ 
ผู้จัดการสามารถพัฒนาบทบาทของตัวเองในการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ได้หลายหลายบทบาท เช่น
       การนำเสนอให้โดนใจทีมงาน
       การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง
       การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช
การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของผู้จัดการในบทบาทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารทีมงานย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ ตามที่คาดหวังไว้ได้มากกว่าการสั่งงาน และมอบหมายงานเพียงอย่างเดียว เพราะทีมงานจะรู้สึกว่าผู้จัดการให้ความสำคัญและพัฒนาทีมงานควบคู่ไปกับการมอบหมายงานด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารทีมงานให้ผู้จัดการได้เรียนรู้และ เข้าใจบทบาทของตัวเองในการบริหารทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้จัดการมีเทคนิคการบริหารทีมงานในสถานการณ์และรูปแบบที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนการมีเครื่องมือในการบริหารทีมงานที่มากขึ้น 
เพื่อจูงใจให้ผู้จัดการมีความเชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการบริหารทีมงานของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน
       ปัญหา / อุปสรรค์ของการบริหารทีมงาน
       แนวทางการพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรค
       บทบาทสำคัญในการบริหารทีมงาน

เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจทีมงาน (Powerful Presentation)
       วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
       สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       Workshop: สร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
เทคนิคการดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง (Brainstroming)
       แก่นสำคัญของการระดมสมอง
       ขั้นตอนในการระดมสมองทีมงาน
       เทคนิคการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น
       Workshop: ออกแบบกระบวนการของตัวเอง

การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Meeting)
       แก่นสำคัญของการประชุม
       เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       การพัฒนาการประชุมให้มีคุณภาพ
       Workshop: กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง

การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching)
       หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง
       เทคนิคการดำเนินการโค้ชชิ่ง
       บทบาทสำคัญของโค้ช
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง

การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการนำเสนอการจูงใจทีมงาน

แสดงความคิดเห็น