หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategy Team Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / การบริหารจัดการทีมงานเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ผู้จัดการคุณภาพ ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงานของทีมงาน”
ผู้จัดการมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของทีมและขององค์กรให้ได้ แต่พบว่าผู้จัดการหลายท่านเกิดความเครียดกับการบริหารทีมงานเป็นอย่างมาก และไม่สามารถจูงใจให้ทีมงานเกิดผลงานตามที่คาดหมายไว้ได้ 
ผู้จัดการสามารถพัฒนาบทบาทของตัวเองในการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ได้หลายหลายบทบาท เช่น
       การนำเสนอให้โดนใจทีมงาน
       การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง
       การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช
การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของผู้จัดการในบทบาทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารทีมงานย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ ตามที่คาดหวังไว้ได้มากกว่าการสั่งงาน และมอบหมายงานเพียงอย่างเดียว เพราะทีมงานจะรู้สึกว่าผู้จัดการให้ความสำคัญและพัฒนาทีมงานควบคู่ไปกับการมอบหมายงานด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารทีมงานให้ผู้จัดการได้เรียนรู้และ เข้าใจบทบาทของตัวเองในการบริหารทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้จัดการมีเทคนิคการบริหารทีมงานในสถานการณ์และรูปแบบที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนการมีเครื่องมือในการบริหารทีมงานที่มากขึ้น 
เพื่อจูงใจให้ผู้จัดการมีความเชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการบริหารทีมงานของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน
       ปัญหา / อุปสรรค์ของการบริหารทีมงาน
       แนวทางการพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรค
       บทบาทสำคัญในการบริหารทีมงาน

เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจทีมงาน (Powerful Presentation)
       วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
       สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       Workshop: สร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
เทคนิคการดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง (Brainstroming)
       แก่นสำคัญของการระดมสมอง
       ขั้นตอนในการระดมสมองทีมงาน
       เทคนิคการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น
       Workshop: ออกแบบกระบวนการของตัวเอง

การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Meeting)
       แก่นสำคัญของการประชุม
       เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       การพัฒนาการประชุมให้มีคุณภาพ
       Workshop: กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง

การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching)
       หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง
       เทคนิคการดำเนินการโค้ชชิ่ง
       บทบาทสำคัญของโค้ช
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง

การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการนำเสนอการจูงใจทีมงาน

แสดงความคิดเห็น