หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
(Agile Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ (Agile Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารทีมงานยุคใหม่ให้มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว (Agility) สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       Volatility (ความผันผวน)
       Uncertain (ความไม่แน่นอน)
       Complex (ความซับซ้อน)
       Ambiguous (ความคลุมเครือ)
ด้วยการสร้างกรอบความคิดของการปรับตัว (Agile Mindset) เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นสูงมาก เพราะบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กร เติบโตแล้วผ่านโลกยุคใหม่นี้ไปได้
หลักการบริหารจัดการแบบ Agile สามารถเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ในเชิงปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมงาน สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ และมีความยึดหยุ่นในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยใช้การทำงานแบบวงรอบอย่างต่อเนื่อง (Sprint หรือ PDCA) ในรูปแบบของ Scrum
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานในลักษณะของ Agile คือ
       การทำงานที่ตรงความต้องการของลูกค้า (ภายในหรือภายนอก)
       การทำงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง
       การลดปัญหาการทำงานแบบรอขั้นตอนที่ยุ่งยาก
       การทำงานตรงเวลาและได้งานที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบของ Agile ลดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญกับงานที่ไม่คาดคิดแล้วมีแนวทางปฏิบัติที่ดีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ Agile Management
       นิยาม/ความหมายของคำว่า “Agile”
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
       ประเด็นสำคัญของการประยุกต์ใช้ Agile กับการทำงาน
       การสร้างกรอบความคิดแบบคล่องแคล่ว (Agile Mindset)
       Workshop : สรุปแก่นสำคัญของการทำงานแบบ Agile
หลักการบริหารจัดการแบบ Agile
       คำแถลงการณ์ของทีมผู้ก่อตั้ง (Agile Manifesto)
       ความเหมือนและความต่างของ Waterfall Method กับ Agile Method
       คุณลักษณะของการทำงานแบบ Agile
       ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปใช้
       สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปปฏิบัติ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบ Agile ของตัวเอง
คุณลักษณะที่ดีของ Management Agile Coach
       การบริหารโครงการเชิงรุก (Proactive Project Management)
       การมีทักษะการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator & Coach)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับทีม (CFR)
       การทำงานแบบวงรอบต่อเนื่อง (PDCA)
       การให้ความสำคัญกับการทำงานแบบทีม
       Role Playing : การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีใน Style ตัวเอง
การประยุกต์ใช้ Agile ในการทำงานในเชิงการบริหาร
       การบริหารงานในยุค VUCA World
       การบริหารทีมงานเฉพาะกิจ (Project Team)
       การทำงานร่วมสายงานที่แตกต่างกัน
       การบริหารทีมนวัตกรรมในองค์กร
       Workshop : การประยุกต์แนวทางการบริหารแบบ Agile ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจ Agile Management และหลักการบริหารจัดการแบบ Agile เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีของ Management Agile Coach และการประยุกต์ใช้ Agile ในการทำงานในเชิงการบริหาร ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร