หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
(Agile Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ (Agile Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารทีมงานยุคใหม่ให้มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว (Agility) สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       Volatility (ความผันผวน)
       Uncertain (ความไม่แน่นอน)
       Complex (ความซับซ้อน)
       Ambiguous (ความคลุมเครือ)
ด้วยการสร้างกรอบความคิดของการปรับตัว (Agile Mindset) เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นสูงมาก เพราะบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กร เติบโตแล้วผ่านโลกยุคใหม่นี้ไปได้
หลักการบริหารจัดการแบบ Agile สามารถเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ในเชิงปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมงาน สามารถส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ และมีความยึดหยุ่นในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยใช้การทำงานแบบวงรอบอย่างต่อเนื่อง (Sprint หรือ PDCA) ในรูปแบบของ Scrum
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานในลักษณะของ Agile คือ
       การทำงานที่ตรงความต้องการของลูกค้า (ภายในหรือภายนอก)
       การทำงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง
       การลดปัญหาการทำงานแบบรอขั้นตอนที่ยุ่งยาก
       การทำงานตรงเวลาและได้งานที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบของ Agile ลดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญกับงานที่ไม่คาดคิดแล้วมีแนวทางปฏิบัติที่ดีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ Agile Management
       นิยาม/ความหมายของคำว่า “Agile”
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
       ประเด็นสำคัญของการประยุกต์ใช้ Agile กับการทำงาน
       การสร้างกรอบความคิดแบบคล่องแคล่ว (Agile Mindset)
       Workshop : สรุปแก่นสำคัญของการทำงานแบบ Agile
หลักการบริหารจัดการแบบ Agile
       คำแถลงการณ์ของทีมผู้ก่อตั้ง (Agile Manifesto)
       ความเหมือนและความต่างของ Waterfall Method กับ Agile Method
       คุณลักษณะของการทำงานแบบ Agile
       ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปใช้
       สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปปฏิบัติ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบ Agile ของตัวเอง
คุณลักษณะที่ดีของ Management Agile Coach
       การบริหารโครงการเชิงรุก (Proactive Project Management)
       การมีทักษะการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator & Coach)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับทีม (CFR)
       การทำงานแบบวงรอบต่อเนื่อง (PDCA)
       การให้ความสำคัญกับการทำงานแบบทีม
       Role Playing : การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีใน Style ตัวเอง
การประยุกต์ใช้ Agile ในการทำงานในเชิงการบริหาร
       การบริหารงานในยุค VUCA World
       การบริหารทีมงานเฉพาะกิจ (Project Team)
       การทำงานร่วมสายงานที่แตกต่างกัน
       การบริหารทีมนวัตกรรมในองค์กร
       Workshop : การประยุกต์แนวทางการบริหารแบบ Agile ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การบริหารจัดการทีมงานเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจ Agile Management และหลักการบริหารจัดการแบบ Agile เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดีของ Management Agile Coach และการประยุกต์ใช้ Agile ในการทำงานในเชิงการบริหาร ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ