หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Manager as a Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำหลักสูตรโค้ชมาใช้กับการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Coaching) มีความสุขในการทำงานที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต (Life Coaching) เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ เพราะเชื่อว่า “บุคลากรยุคใหม่ต้องการให้พัฒนาด้วยแนวทางการเป็นโค้ช” ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

การบริหารจัดการทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญในแต่ละหน้าที่จึงต้องมีความเข้าใจในกระบวนการโค้ชในแต่ละรูปแบบที่ชัดเจน เช่น

การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ในเชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเอง แล้วประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที โดยมีทักษะที่สำคัญของโค้ชดังนี้
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
การสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชในสไตล์ของตัวเอง จะทำให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการสอนและการโค้ชเพิ่มมากขึ้น สามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเอง มาถ่ายทอด ช่วยเหลือและดึงศักยภาพทีมงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
       การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching)
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
       การโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการโค้ชและทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์และทีมงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเป็นโค้ช เพื่อให้สามารถทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความสุขในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการโค้ชจริง ให้เกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำการโค้ชไปประยุกต์ใช้ใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ได้ด้วยตัวเองและนำไปใช้ได้ทันทีอย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
การเรียนรู้และเข้าใจโลกของการโค้ช (The World of Coaching)
       กระบวนการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช 
       ครบเครื่องเรื่องการใช้ศาสตร์พัฒนาตัวเองด้วยการโค้ช 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช 
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน 
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชในสไตล์ของตัวเอง
       การเรียนรู้ตัวตน (Being) และพฤติกรรมด้วยศาสตร์ต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี 
       กระบวนการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน 
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชต่างๆ 
การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
       สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช 
       การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของโค้ชที่ดี 
       One Page…Conceptual Coaching 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การโค้ชกับการบริหารจัดการทีมงาน
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
      เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน 

DAY II : การสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเอง
การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานเพื่อการโค้ช 
       สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” ที่เกี่ยวข้อง 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching) 
       การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) 
       Workshop : ออกแบบการโค้ช Style ตัวเอง 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงลึกในสไตล์ตัวเอง
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ 
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง
       แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่ง 
       จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง 
       การสร้างเครื่องมือโดยอ้างอิงหลักการโค้ชสากล 
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือประเภทต่างๆ 
       Workshop : การออกแบบเครื่องมือของตัวเอง 
เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง
       หลักการ “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง 
       การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง 
       หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช 
       หลักการทำให้โค้ชชี่เกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง 
       Workshop : ดำเนินการทำการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดของตัวเอง 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องวันแรกเรื่องการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) และการเรียนรู้และเข้าใจโลกของการโค้ช (The World of Coaching) ในวันที่สอง ลงลึกเรื่องการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ชของตัวเอง การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานเพื่อการโค้ช หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร