หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Manager as a Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำหลักสูตรโค้ชมาใช้กับการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Coaching) มีความสุขในการทำงานที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต (Life Coaching) เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ เพราะเชื่อว่า “บุคลากรยุคใหม่ต้องการให้พัฒนาด้วยแนวทางการเป็นโค้ช” ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

การบริหารจัดการทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญในแต่ละหน้าที่จึงต้องมีความเข้าใจในกระบวนการโค้ชในแต่ละรูปแบบที่ชัดเจน เช่น

การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ในเชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเอง แล้วประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที โดยมีทักษะที่สำคัญของโค้ชดังนี้
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
การสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชในสไตล์ของตัวเอง จะทำให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการสอนและการโค้ชเพิ่มมากขึ้น สามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเอง มาถ่ายทอด ช่วยเหลือและดึงศักยภาพทีมงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
       การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching)
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
       การโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการโค้ชและทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์และทีมงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเป็นโค้ช เพื่อให้สามารถทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความสุขในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการโค้ชจริง ให้เกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำการโค้ชไปประยุกต์ใช้ใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ได้ด้วยตัวเองและนำไปใช้ได้ทันทีอย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
การเรียนรู้และเข้าใจโลกของการโค้ช (The World of Coaching)
       กระบวนการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช 
       ครบเครื่องเรื่องการใช้ศาสตร์พัฒนาตัวเองด้วยการโค้ช 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช 
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน 
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชในสไตล์ของตัวเอง
       การเรียนรู้ตัวตน (Being) และพฤติกรรมด้วยศาสตร์ต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี 
       กระบวนการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน 
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชต่างๆ 
การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
       สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช 
       การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของโค้ชที่ดี 
       One Page…Conceptual Coaching 
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การโค้ชกับการบริหารจัดการทีมงาน
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
      เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน 

DAY II : การสร้างโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเอง
การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานเพื่อการโค้ช 
       สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” ที่เกี่ยวข้อง 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching) 
       การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) 
       Workshop : ออกแบบการโค้ช Style ตัวเอง 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงลึกในสไตล์ตัวเอง
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ 
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง
       แนวความคิดของการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่ง 
       จุดประสงค์ของการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง 
       การสร้างเครื่องมือโดยอ้างอิงหลักการโค้ชสากล 
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือประเภทต่างๆ 
       Workshop : การออกแบบเครื่องมือของตัวเอง 
เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง
       หลักการ “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง 
       การ์ด 1 ใบ...ทำอะไรได้บ้าง 
       หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช 
       หลักการทำให้โค้ชชี่เกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง 
       Workshop : ดำเนินการทำการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ของตัวเอง 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดของตัวเอง 
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ช หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องวันแรกเรื่องการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) และการเรียนรู้และเข้าใจโลกของการโค้ช (The World of Coaching) ในวันที่สอง ลงลึกเรื่องการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ชของตัวเอง การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานเพื่อการโค้ช หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ