หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบังชาที่มีประสิทธิผล จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้หัวหน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี 
       หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี 
       หลักการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี 
จิตวิทยาเชิงบวก

การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละอย่าง ทำให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น.... 
       การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้องาน (Teaching) 
       การสอนเทคนิควิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Training) 
       การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching) 
       การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา (Consulting) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback) 
จิตวิทยาเชิงบวก
การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
จิตวิทยาเชิงบวก
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการบริหารจัดการทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทำงานบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Management) 
       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับเป้าหมาย 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนงาน 
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ 
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย 
       Workshop : กำหนดการบริหารแผนงานมุ่งสู่เป้าหมาย
การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการในการมองหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี 
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ในการบริหารงาน 
       กรณีศึกษา : การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการสอนงาน ได้ทังงาน ได้ทั้งใจ
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติได้ 
       เทคนิคการ Coaching ใช้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับกับงานปัจจุบัน 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง 
การเรียนรู้และเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
       การกระตุ้นจูงใจให้เกิดประโยชน์ของงานที่สั่ง 
       ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน 
       กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล 
       Workshop : กำหนดกระบวนการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

Day II : การพัฒนาทักษะการสั่งงานและการสอนงานเชิงลึก 
การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามกระตุ้นจูงใจ 
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       Role Playing : การปฏิบัติการสั่งงานและการสอนงานด้วยตัวเอง 
การพัฒนาการสอนและการให้ Feedback สร้างพลังทีมงาน
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching) 
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential) 
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน (Feed forward Motivation) 
       กรณีศึกษา : การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเสมือนจริง ครบเครื่องเรื่องการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 
การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณภาพ 
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management) 
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
       การบริหารจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management) 
       Work shop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 
การใช้เครื่องมือในการบริหารและโค้ชทีมงาน (Solution Coaching)
       การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคคล 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching) 
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป) 
       กิจกรรม : การใช้ Solution บริหารและโค้ชทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม