หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบังชาที่มีประสิทธิผล จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้หัวหน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี 
       หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี 
       หลักการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี 
จิตวิทยาเชิงบวก

การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละอย่าง ทำให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น.... 
       การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้องาน (Teaching) 
       การสอนเทคนิควิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Training) 
       การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching) 
       การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา (Consulting) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback) 
จิตวิทยาเชิงบวก
การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
จิตวิทยาเชิงบวก
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการบริหารจัดการทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทำงานบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Management) 
       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับเป้าหมาย 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนงาน 
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ 
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย 
       Workshop : กำหนดการบริหารแผนงานมุ่งสู่เป้าหมาย
การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการในการมองหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี 
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ในการบริหารงาน 
       กรณีศึกษา : การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการสอนงาน ได้ทังงาน ได้ทั้งใจ
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติได้ 
       เทคนิคการ Coaching ใช้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับกับงานปัจจุบัน 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง 
การเรียนรู้และเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
       การกระตุ้นจูงใจให้เกิดประโยชน์ของงานที่สั่ง 
       ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน 
       กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล 
       Workshop : กำหนดกระบวนการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

Day II : การพัฒนาทักษะการสั่งงานและการสอนงานเชิงลึก 
การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามกระตุ้นจูงใจ 
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       Role Playing : การปฏิบัติการสั่งงานและการสอนงานด้วยตัวเอง 
การพัฒนาการสอนและการให้ Feedback สร้างพลังทีมงาน
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching) 
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential) 
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน (Feed forward Motivation) 
       กรณีศึกษา : การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเสมือนจริง ครบเครื่องเรื่องการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 
การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณภาพ 
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management) 
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
       การบริหารจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management) 
       Work shop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 
การใช้เครื่องมือในการบริหารและโค้ชทีมงาน (Solution Coaching)
       การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคคล 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching) 
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป) 
       กิจกรรม : การใช้ Solution บริหารและโค้ชทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง