Advance Course การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบังชาที่มีประสิทธิผล จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้หัวหน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี 
       หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี 
       หลักการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี 
จิตวิทยาเชิงบวก

การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละอย่าง ทำให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น.... 
       การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้องาน (Teaching) 
       การสอนเทคนิควิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Training) 
       การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching) 
       การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา (Consulting) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback) 
จิตวิทยาเชิงบวก
การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
จิตวิทยาเชิงบวก
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการบริหารจัดการทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างครบถ้วน สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทำงานบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Management) 
       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับเป้าหมาย 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนงาน 
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ 
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย 
       Workshop : กำหนดการบริหารแผนงานมุ่งสู่เป้าหมาย
การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี 
       หลักการในการมองหมายงาน (Delegation) ที่ดี 
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี 
       Workshop : สรุปแนวความคิด (Mindset) ในการบริหารงาน 
       กรณีศึกษา : การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการสอนงาน ได้ทังงาน ได้ทั้งใจ
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติได้ 
       เทคนิคการ Coaching ใช้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับกับงานปัจจุบัน 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง 
การเรียนรู้และเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
       การกระตุ้นจูงใจให้เกิดประโยชน์ของงานที่สั่ง 
       ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน 
       กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล 
       Workshop : กำหนดกระบวนการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

Day II : การพัฒนาทักษะการสั่งงานและการสอนงานเชิงลึก 
การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามกระตุ้นจูงใจ 
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       Role Playing : การปฏิบัติการสั่งงานและการสอนงานด้วยตัวเอง 
การพัฒนาการสอนและการให้ Feedback สร้างพลังทีมงาน
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching) 
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential) 
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน (Feed forward Motivation) 
       กรณีศึกษา : การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเสมือนจริง ครบเครื่องเรื่องการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 
การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณภาพ 
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management) 
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
       การบริหารจัดการข้อขัดแย้ง (Conflict Management) 
       Work shop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 
การใช้เครื่องมือในการบริหารและโค้ชทีมงาน (Solution Coaching)
       การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคคล 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching) 
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป) 
       กิจกรรม : การใช้ Solution บริหารและโค้ชทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการสอนงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น