หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Debt Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
  การบริหารจัดการหนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารสินเชื่อ ที่จะช่วยให้ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจ อย่างมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อภาพลักษณะ และชื่อเสียงขององค์กรทั้งภายในและภายนอก หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการแก้ไขหนี้ ได้มีความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฏหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการจัดการหนี้อย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดหนี้สินได้อย่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนางานด้ายการบริหารหนี้ได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับหนี้
      อบรม สัมมนา หนี้ที่ควรรู้
      อบรม สัมมนา แนวทางการแก้ไขหนี้
      อบรม สัมมนา เครื่องมือในการเร่งรัดหนี้สิน
      อบรม สัมมนา กระบวนการเร่งรัดหนี้สิน
      อบรม สัมมนา กฏหมายที่เกี่ยวกับการทวงถามหนี้
ขั้นตอนการเร่งรัดหนี้สิน
      อบรม สัมมนา จัดทำแผนงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา กำหนดกิจกรรม/โครงการ
      อบรม สัมมนา จัดทำงบประมาณ
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ลูกหนี้
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ปัญหาของลูกหนี้
      อบรม สัมมนา แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
      อบรม สัมมนา การเจรจาหนี้
      อบรม สัมมนา การเตรียมความพร้อม
      อบรม สัมมนา การนัดพบลูกหนี้
      อบรม สัมมนา เทคนิคในการเจรจา
การติดตามและประเมินผล
      อบรม สัมมนา การบันทึกผลการติดตาม
      อบรม สัมมนา การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
      อบรม สัมมนา การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      อบรม สัมมนา การจัดทำรายงาน

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อและหนี้สิน

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 40%
Workshop/Role Playing 40%
สอบถามปัญหา 20%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ สรวิศ พรรษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จัดการหนี้การบริหารบริหารจัดการ

แสดงความคิดเห็น