หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Management by PDCA)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effective Management by PDCA)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความสำคัญ
        ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและบริการนั้นมีมากมายหลายปัญหา และหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุคือขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการติดตามผลลัพธ์พร้อมแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งสิ่งนี้คือรูปแบบการบริหารจัดการแบบ PDCA ปัจจุบัน PDCA ได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่และหลายรูปแบบ เช่น A3 PDCA, Daily Management หรือการวางแผนโครงการต่างๆ
        ในหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการบริหารจัดการด้วย PDCA และการประยุกต์ใน A3 แบบต่างๆและเครื่องมือที่จำเป็น เช่น 5W 1 H, SMART และ C&E Diagram

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการยริหารจัดการด้วย PDCA
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนของกระบวนนำ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ A3 PDCA สำหรับการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการและแนวคิด PDCA
ประโยชน์ของการบริหารจัดการด้วย PDCA
การประยุกต์ PDCA ในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การกำหนดแผนการทำงาน
      อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหาในการทำงาน
      อบรม สัมมนา การทำโครงการทำงาน
      อบรม สัมมนา การประชุมตอนเช้า
ปัญหาและข้อผิดพลาดในการประยุกต์ PDCA
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ร่วมกับ PDCA
      อบรม สัมมนา 5W 1 H
      อบรม สัมมนา SMART
      อบรม สัมมนา C&E Diagram
      อบรม สัมมนา MDI
      อบรม สัมมนา Leader Standard Work
Workshop การกำหนด Leader Standard Work
Workshop การทำ A3 PDCA เพื่อการแก้ปัญหา
สรุป ถาม ตอบ


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หัวหน้างานทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม