หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA - หลักสูตร 1 วัน

(Effectiveness Management by PDCA)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การจะทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการตามแนวทาง PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดของ (Deming Cycle) เป็นเครื่องมือที่ไว้สำหรับการปรับปรุงและพัฒนางานระยะยาวโดย เริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) รวมถึงการปรับปรุงงาน (Act) หากไม่เป็นไปตามแผน
        การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA เน้นการทำกิจกรรมเทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในหลักการของ PDCA Model อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรอบแนวคิดตามแนวทางของ PDCA
2. การวิเคราะห์พฤตกรรมคนทำงาน
3. แนวคิดการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ Value Chain
4. การสร้างความตระหนักในบทบาทการทำงาน
5. การพัฒนาความคิดตามแนวทาง PDCA
6. เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามหลัก PDCA
      อบรม สัมมนา QC 7 Tools
      อบรม สัมมนา 3 Mu
      อบรม สัมมนา QCC Activity
      อบรม สัมมนา Kaizen
      อบรม สัมมนา 5 ส
      อบรม สัมมนา ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
7.การกำหนดมาตรฐานการทำงานตามแนวทาง PDCA
8.กรณีศึกษา (Success Case)

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning) และกระบวนการโค้ชชิ่ง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการPDCA

แสดงความคิดเห็น