คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน

(EQ) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเองให้อยู่ในจุดที่ไม่ทำให้เสียหายต่องานและทีมงาน เพราะความรับผิดชอบที่สูง ทำให้โอกาสในการเกิดอารมณ์เชิงลบมีค่อนข้างสูง ดังนั้น การรู้หลักการ “การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)” ของตัวเองจะทำให้เป็นที่ยอมรับของทีมงานมากขึ้น และส่งผลถึงการได้รับผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) ต้องเริ่มต้นที่การเรียนรู้และเข้าใจในคุณค่า (Value) ของตัวเองพร้อมกับเชื่อมต่อกับคุณค่าของทีมและคุณค่าขององค์กร (Core Value) ต่อไป ก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของบุคคลของทีมและความต้องการขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะทำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
 อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) เกิดขึ้นจากการทำงานของสมอง ส่วนที่เป็นการควบคุมการปฏิบัติตัวของคนเรา ดังนั้นการบริหารจัดการอารมณ์จึงต้องใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เพื่อทำให้สมองส่วนอารมณ์ (Limbic System) เลือกสร้างอารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนและปรับเปลี่ยนการกระทำใหม่ที่ส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่น
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) จะทำให้การทำงานร่วมกันเกิดผลลัพธ์ที่ดี และเกิดความสุขในการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์ค

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้กับ Style ของตัวเองได้ในสถานการณ์จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโปรแกรมภาษสื่อสารกับสมอง (NLP) แล้วนำมาบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการอารมณ์
      ความหมายของการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
      เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
      การประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับงาน
      Workshop : กำหนดแนวทางการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
 การใช้คุณค่า (Value) ในการจัดการอารมณ์เชิงลบ
      คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (คุณค่าในตัวเอง)
      การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค (คุณค่าของทีม)
      การสร้างความผูกพันในองค์กร (คุณค่าขององค์กร)
      การปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับคุณค่าในตัวเอง ทีม องค์กร
      กิจกรรม : ค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Being)
      กิจกรรม : รณรงค์คุณค่าขององค์กร (Core Value)
 การใช้เทคนิค NLP กับการจัดการอารมณ์เชิงลบ
      ความหมายของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
      หลักการที่สำคัญของการทำงานของสมอง
      NLP Communication Model
      เทคนิคการใช้ NLP กับการจัดการอารมณ์เชิงลบ
      Workshop : กำหนดเทคนิคการจัดการของตัวเอง
      Role Playing : บทละครการสร้างความฉลาดทางอารมณ์
 การประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กร
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับงาน
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับการสื่อสาร
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับปัญหาและอุปสรรค
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบกับเป้าหมาย
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPEmotion IntelligenceEQ

แสดงความคิดเห็น