คอร์สฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารเป็นอย่างมาก เพราะสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนำพาทีมงานเพื่อพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้มากขึ้น
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 4 เรื่อง คือ

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดและจัดการเชิงกลยุทธ์ อย่างเชี่ยวชาญและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้จะทำให้สามารถดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและพาทีมงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการลงมือทำในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ การดำเนินชีวิต การทำงาน การจัดการทีมงาน และการพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น
 เพื่อสร้างกระบวนการคิดของผู้เรียนและกระบวนการทำงานของผู้เรียนให้เกิดเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ด้วย Style และความเหมาะสมที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์
 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
      ครบเครื่องเรื่องการคิด (Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      Workshop: สรุปแนวคิดเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์
 องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
      การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
      การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
      การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation)
      Workshop: สร้างแผนงานเชิงกลยุทธ์
      กรณีศึกษา : เทคนิคการสร้างกลยุทธ์
 การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
      การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Strategy
      การสร้างสมดุลการดำเนินงาน (Balance Scorecard)
      การค้นหาวิธีการทำงานโดยการเปรียบเทียบ (Benchmarking)
      การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญขององค์กร (7S Analysis)
      Workshop: การประยุกต์ใช้เครื่องมือของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
      การดำเนินชีวิตของตัวเอง
      การบริหารจัดการทีมงาน
      การบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
      การบริหารจัดการองค์กร

Day II   : การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับตัวเอง
 สำรวจแนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      คุณชอบทำงานเชิงกลยุทธ์หรือไม่?
      คุณคิดว่าควรใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับสถานการณ์ใด?
      คุณสามารถใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับตัวเองในเรื่องใด?
      คุณคิดว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์ในเรื่องใด?
      Workshop: สรุปแนวคิดของตัวเอง
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กับการทำงาน
      ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
      หลักการเอาชนะปัญหา / อุปสรรค ที่ต้องเผชิญ
      Workshop: การสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารพิชิดเป้าหมาย
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop: ความเหมือนและความแตกต่างของการบริหาร
 การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับตัวเอง
      สร้างกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การจัดการเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
      ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
      ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดการเชิงกลยุทธ์การคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น