หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารเป็นอย่างมาก เพราะสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนำพาทีมงานเพื่อพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้มากขึ้น
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 4 เรื่อง คือ

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือการคิดและจัดการเชิงกลยุทธ์ อย่างเชี่ยวชาญและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้จะทำให้สามารถดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและพาทีมงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการลงมือทำในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ การดำเนินชีวิต การทำงาน การจัดการทีมงาน และการพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น
 เพื่อสร้างกระบวนการคิดของผู้เรียนและกระบวนการทำงานของผู้เรียนให้เกิดเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ด้วย Style และความเหมาะสมที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์
 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
      ครบเครื่องเรื่องการคิด (Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      Workshop: สรุปแนวคิดเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์
 องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
      การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
      การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
      การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation)
      Workshop: สร้างแผนงานเชิงกลยุทธ์
      กรณีศึกษา : เทคนิคการสร้างกลยุทธ์
 การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
      การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Strategy
      การสร้างสมดุลการดำเนินงาน (Balance Scorecard)
      การค้นหาวิธีการทำงานโดยการเปรียบเทียบ (Benchmarking)
      การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญขององค์กร (7S Analysis)
      Workshop: การประยุกต์ใช้เครื่องมือของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
      การดำเนินชีวิตของตัวเอง
      การบริหารจัดการทีมงาน
      การบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
      การบริหารจัดการองค์กร

Day II   : การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับตัวเอง
 สำรวจแนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      คุณชอบทำงานเชิงกลยุทธ์หรือไม่?
      คุณคิดว่าควรใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับสถานการณ์ใด?
      คุณสามารถใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับตัวเองในเรื่องใด?
      คุณคิดว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์ในเรื่องใด?
      Workshop: สรุปแนวคิดของตัวเอง
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กับการทำงาน
      ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
      หลักการเอาชนะปัญหา / อุปสรรค ที่ต้องเผชิญ
      Workshop: การสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารพิชิดเป้าหมาย
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop: ความเหมือนและความแตกต่างของการบริหาร
 การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์กับตัวเอง
      สร้างกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การจัดการเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
      ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
      ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ