Advance Course การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร

(Sustainable Proactive Management) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Management OD / การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการเชิงรุก เป็นแนวทางในการบริหารที่ทรงประสิทธิผล สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยเริ่มที่การทำให้บุคคลเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive) ปฏิบัติงานเชิงรุกกับเป้าหมาย (Proactive Working) แล้วจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกกับทีมงาน (Proactive Management) เพื่อพิชิดเป้าหมายขององค์กร
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก เป็นหัวใจสำคัญที่บุคลกรภายในองค์กรปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเป็นคน Proactive เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคคลนั้นๆ สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วนำไปปฏิบัติงานเชิงรุกกับเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล
 การบริหารจัดการที่ดีต้องสามารถทำให้ทีมงานสร้างผลงาน (Performances) และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Objective) การบริหารจัดการเชิงรุก เป็นแนวทางที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้า ควรนำมาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน เพื่อทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการเชิงรุกได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก มีทักษะการคิดที่นำมาใช้กับการทำงานเชิงรุกได้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง, ทีมงาน และองค์กรด้วยการบริหารจัดการเชิงรุกบนสภาพแวดล้อมของแต่ละคน
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง 5Q กับการทำงาน
      การใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน (IQ)
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ)
      การสร้างความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย (AQ)
      การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (CQ)
      การมีแนวความคิดในการเป็นเจ้าของงาน (OQ)
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
      การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication)
      การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management)
      การมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ (Empowerment)
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
      Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง
      กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ทักษะกับการทำงาน
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุก
      คุณเป็นคนประเภทไหน ? (DISC สนุกๆ)
      คุณชอบทำงานเชิงรุกหรือไม่ ? (เป้าหมาย V.S. อุปสรรค)
      คุณลักษณะบุคคลที่ทำงานเชิงรุกเป็นอย่างไร ?
      การบริหารงานเชิงรุกพิชิดเป้าหมายได้อย่างไร ?
      Workshop: สำรวจตัวเองในการทำงานเชิงรุก
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
      การพัฒนาตัวเองให้ดีเลิศ(Self Development)
      Workshop: การพัฒนาคุณสมบัติบุคคลเชิงรุกให้ตัวเอง
 เทคนิคการสองาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน
      บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานในการสอนงาน
      เทคนิคการสอนงานให้มีประสิทธิผล
      การจูงใจให้ทีมงานยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
      Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
      Role Playing: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง
      การประยุกต์ทักษะกับการทำงาน
      การสร้างเทคนิคการสอนงาน Style ตัวเอง
 การทำงานเชิงรุกพิชิดเป้าหมาย (Proactive Working)
      ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      Workshop: การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : การคิดเชิงระบบกับการทำงานเชิงรุก
 การบริหารงานเชิงรุกได้ทั้งงาน ได้พอใจ (Proactive Management)
      การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Performance Management)
      การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective )
      การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management )
      Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการการเชิงรุก5Q

แสดงความคิดเห็น