หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(Sustainable Proactive Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร (Sustainable Proactive Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการเชิงรุก เป็นแนวทางในการบริหารที่ทรงประสิทธิผล สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยเริ่มที่การทำให้บุคคลเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive) ปฏิบัติงานเชิงรุกกับเป้าหมาย (Proactive Working) แล้วจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกกับทีมงาน (Proactive Management) เพื่อพิชิดเป้าหมายขององค์กร
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก เป็นหัวใจสำคัญที่บุคลกรภายในองค์กรปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเป็นคน Proactive เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคคลนั้นๆ สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วนำไปปฏิบัติงานเชิงรุกกับเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล
 การบริหารจัดการที่ดีต้องสามารถทำให้ทีมงานสร้างผลงาน (Performances) และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Objective) การบริหารจัดการเชิงรุก เป็นแนวทางที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้า ควรนำมาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน เพื่อทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการเชิงรุกได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก มีทักษะการคิดที่นำมาใช้กับการทำงานเชิงรุกได้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง, ทีมงาน และองค์กรด้วยการบริหารจัดการเชิงรุกบนสภาพแวดล้อมของแต่ละคน
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)

สำรวจแนวความคิดเรื่อง 5Q กับการทำงาน
      การใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน (IQ)
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ)
      การสร้างความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย (AQ)
      การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (CQ)
      การมีแนวความคิดในการเป็นเจ้าของงาน (OQ)
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
      การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication)
      การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management)
      การมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ (Empowerment)
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
      Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง
      กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ทักษะกับการทำงาน
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุก
      คุณเป็นคนประเภทไหน ? (DISC สนุกๆ)
      คุณชอบทำงานเชิงรุกหรือไม่ ? (เป้าหมาย V.S. อุปสรรค)
      คุณลักษณะบุคคลที่ทำงานเชิงรุกเป็นอย่างไร ?
      การบริหารงานเชิงรุกพิชิดเป้าหมายได้อย่างไร ?
      Workshop: สำรวจตัวเองในการทำงานเชิงรุก
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
      การพัฒนาตัวเองให้ดีเลิศ(Self Development)
      Workshop: การพัฒนาคุณสมบัติบุคคลเชิงรุกให้ตัวเอง

Day II : การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำเชิงรุก
 เทคนิคการสองาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน
      บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานในการสอนงาน
      เทคนิคการสอนงานให้มีประสิทธิผล
      การจูงใจให้ทีมงานยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
      Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
      Role Playing: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง
      การประยุกต์ทักษะกับการทำงาน
      การสร้างเทคนิคการสอนงาน Style ตัวเอง
 การทำงานเชิงรุกพิชิดเป้าหมาย (Proactive Working)
      ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      Workshop: การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : การคิดเชิงระบบกับการทำงานเชิงรุก
 การบริหารงานเชิงรุกได้ทั้งงาน ได้พอใจ (Proactive Management)
      การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Performance Management)
      การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective )
      การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management )
      Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร