หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร - หลักสูตร 2 วัน
(Sustainable Proactive Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุกสร้างความยั่งยืนในองค์กร (Sustainable Proactive Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการเชิงรุก เป็นแนวทางในการบริหารที่ทรงประสิทธิผล สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยเริ่มที่การทำให้บุคคลเป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive) ปฏิบัติงานเชิงรุกกับเป้าหมาย (Proactive Working) แล้วจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกกับทีมงาน (Proactive Management) เพื่อพิชิดเป้าหมายขององค์กร
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก เป็นหัวใจสำคัญที่บุคลกรภายในองค์กรปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเป็นคน Proactive เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคคลนั้นๆ สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วนำไปปฏิบัติงานเชิงรุกกับเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล
 การบริหารจัดการที่ดีต้องสามารถทำให้ทีมงานสร้างผลงาน (Performances) และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Objective) การบริหารจัดการเชิงรุก เป็นแนวทางที่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้า ควรนำมาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน เพื่อทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารจัดการเชิงรุกได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก มีทักษะการคิดที่นำมาใช้กับการทำงานเชิงรุกได้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง, ทีมงาน และองค์กรด้วยการบริหารจัดการเชิงรุกบนสภาพแวดล้อมของแต่ละคน
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง 5Q กับการทำงาน
      การใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน (IQ)
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ)
      การสร้างความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย (AQ)
      การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (CQ)
      การมีแนวความคิดในการเป็นเจ้าของงาน (OQ)
 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
      การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication)
      การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management)
      การมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ (Empowerment)
      การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
      Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง
      กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ทักษะกับการทำงาน
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุก
      คุณเป็นคนประเภทไหน ? (DISC สนุกๆ)
      คุณชอบทำงานเชิงรุกหรือไม่ ? (เป้าหมาย V.S. อุปสรรค)
      คุณลักษณะบุคคลที่ทำงานเชิงรุกเป็นอย่างไร ?
      การบริหารงานเชิงรุกพิชิดเป้าหมายได้อย่างไร ?
      Workshop: สำรวจตัวเองในการทำงานเชิงรุก
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลเชิงรุก (Be Proactive)
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
      การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
      การพัฒนาตัวเองให้ดีเลิศ(Self Development)
      Workshop: การพัฒนาคุณสมบัติบุคคลเชิงรุกให้ตัวเอง
 เทคนิคการสองาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน
      บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานในการสอนงาน
      เทคนิคการสอนงานให้มีประสิทธิผล
      การจูงใจให้ทีมงานยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
      Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
      Role Playing: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานยุคใหม่
      การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง
      การประยุกต์ทักษะกับการทำงาน
      การสร้างเทคนิคการสอนงาน Style ตัวเอง
 การทำงานเชิงรุกพิชิดเป้าหมาย (Proactive Working)
      ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      Workshop: การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : การคิดเชิงระบบกับการทำงานเชิงรุก
 การบริหารงานเชิงรุกได้ทั้งงาน ได้พอใจ (Proactive Management)
      การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Performance Management)
      การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective )
      การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management )
      Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง