หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุก พิชิตเป้าหมายร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Proactive Team Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุก พิชิตเป้าหมายร่วมกัน (Effective Proactive Team Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล (Effective Management) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารใช้ดำเนินการจัดการปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การพัฒนาทักษะการคิดพิชิตเป้าหมาย (Conceptual Thinking)
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์บรรลุวิสัยทัศน์ (Strategic Management)
       การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการผสมผสานแนวความคิดการทำงานเชิงรุกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านกรอบความคิดของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Goal) มากกว่า ปัญหา/อุปสรรค ทำให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้และเลือกทางออกเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น พร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมองเป็นธรรมชาติของความขัดแย้งที่สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ และทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ใช้ความคิดที่แตกต่างเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกันวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการบริหารจัดการงานเชิงรุกของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารจัดการงานให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ในการสื่อสารและการทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิผล บริหารจัดการข้อขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง เกิดเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา การทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
      อบรม สัมมนา Workshop: การพัฒนาเทคนิคการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
การพัฒนาทักษะการคิดพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : เลือกหลักการคิดที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ (Strategic Management)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “แผนงานเชิงกลยุทธ์”
      อบรม สัมมนา เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดถึงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำงานข้ามสายงานลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ