หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงรุก พิชิตเป้าหมายร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Proactive Team Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การบริหารจัดการเชิงรุก พิชิตเป้าหมายร่วมกัน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล (Effective Management) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารใช้ดำเนินการจัดการปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การพัฒนาทักษะการคิดพิชิตเป้าหมาย (Conceptual Thinking)
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์บรรลุวิสัยทัศน์ (Strategic Management)
       การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการผสมผสานแนวความคิดการทำงานเชิงรุกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านกรอบความคิดของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Goal) มากกว่า ปัญหา/อุปสรรค ทำให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้และเลือกทางออกเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น พร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมองเป็นธรรมชาติของความขัดแย้งที่สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ และทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ใช้ความคิดที่แตกต่างเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกันวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการบริหารจัดการงานเชิงรุกของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารจัดการงานให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ในการสื่อสารและการทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิผล บริหารจัดการข้อขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง เกิดเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา การทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
      อบรม สัมมนา Workshop: การพัฒนาเทคนิคการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
การพัฒนาทักษะการคิดพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : เลือกหลักการคิดที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ (Strategic Management)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “แผนงานเชิงกลยุทธ์”
      อบรม สัมมนา เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดถึงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำงานข้ามสายงานลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการการจัดการเชิงรุกTeam Management

แสดงความคิดเห็น