หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรด้วยการคิดและทำแบบลีน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรด้วยการคิดและทำแบบลีน

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการจะสำเร็จทั่วทั้งองค์กรได้ย่อมเกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละกระบวนการเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นเหมือนสูตรที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร เพราะในองค์กรปัจจุบันประกอบด้วยกระบวนการต่างๆมากมายที่ทำงานประสานกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ลองคิดดูว่าถ้าแต่ละกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กร
    - ดีต่อลูกค้า เพราะกระบวนการที่ดีนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบคุณค่าอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้
    - ดีต่อคนทำงาน เพราะกระบวนการที่ดีนำมาซึ่งการทำงานที่ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
    - ดีต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะกระบวนการที่ดีทำให้ หน่วยงาน คน ที่ทำงานร่วมกันกับองค์กรของเรา สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ถูกต้องและชัดเจนในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน

การสร้างกระบวนการที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอยู่เสมอ ด้วยหลัก 2 ประการ ก็คือ 1.การจัดการกระบวนการ (Process Management) ให้มีประสิทธิภาพ และ 2.พัฒนากระบวนการ (Process Improvement) ให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคหนึ่งที่สามารถสร้างและปรับปรุงกระบวนการการทำงานด้วยการคิดทั้งระบบ (System Thinking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การคิดและทำแบบลีน (Lean Thinking) ปัจจุบันการปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคลีน (Lean) ก้าวไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นแค่ในกระบวนการผลิต เพราะด้วยเทคนิคและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการขจัดความสูญเปล่า (Waste Elimination) ของกระบวนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพการทำงาน สามารถนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนากระบวนการทั้งในอุตสาหกรรมบริการหรือส่วนงานสำนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการตลอดทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการของการทำงาน ให้กิจการสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนต้องเริ่มจากความตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง (Sense of Urgency) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดที่นำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแน่นอนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งความท้าทายเพราะเราต้องทำให้ทุกคนในองค์กรทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม เพื่อพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคน และต้องถูกขับเคลื่อนจากผู้นำในทุกระดับในการสร้างและคิดวิธีการใหม่ (Creative Thinking) เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ในการออกแบบกระบวนการด้วยหลักของการนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักถึงบทบาทตัวเองในการมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยสามารถใช้เทคนิคการคิดและทำแบบลีน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการร่วมกันส่งต่อคุณค่าอย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานสูง

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของเทคนิคลีนกับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. เข้าใจความสำคัญของการบริหารจัดการให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที
4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 12:00
    อบรม สัมมนา 1. Start with Why? ทำไมการบริหารจัดการถึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
          - สถานการณ์ VUCA และ Exponential Growth ความไม่แน่นอนที่รวดเร็ว
          - การจัดการ Demand & Supply ที่เปลี่ยนแปลงไป
          - ความเสี่ยงและแรงกดดัน (5 Forces)
          - มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellent)
          - Better, Faster, Cheaper กับความได้เปรียบในการแข่งขัน
          - Workshop: ระบุการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบกับการทำงานในปัจจุบัน
    อบรม สัมมนา 2. Why me? ทำไมกระบวนการที่ดีเกิดจากทุกคนช่วยกัน
          - การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เราทุกคนอยู่ในระบบเดียวกัน
          - การบริหารกระบวนการ (Process Management) เราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
          - การจัดการคุณค่าในกระบวนการ (Value Chain Management)
          - Workshop: เขียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหากกระบวนการของเราดี/ไม่ดี
    อบรม สัมมนา 3. What & Where? ก่อนที่เราจะสำเร็จเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสำเร็จอะไรที่ไหน?
          - ความเข้าใจเป้าหมายในแต่ละระดับขององค์กร (Goals)
          - การวัดผลและการชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
          - กระบวนการบรรลุเป้าหมาย (Process to Achieving Your Goals)
          - ถ้ากระบวนดีก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Cow Path Theory)
          - Workshop: ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในงานปัจจุบันและสิ่งที่ทำให้ไม่สำเร็จ

13:00- 16:00
    อบรม สัมมนา 4. How to win ทำอย่างไรให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันประสบความสำเร็จ
          - การคิดและทำแบบลีน (Lean Thinking)
    อบรม สัมมนา 5. เป้าหมายของลีน (4 Goals of Lean) Waste, Cost, Time, Quality
          - การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
          - กระบวนการปัจจุบันคืออะไร (Process Mapping)
          - Workshop: การเขียนกระบวนการในปัจจุบัน
          - ขั้นตอนการใช้ลีนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Lean improvement cycle)
          - การฟังลูกค้าอย่างเข้าใจ (Voice of Customer)
          - ค้นหาปัญหาและช่องวางในการพัฒนา (5W1H)
          - คำถามคือ เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้นได้อย่างไร (Creative Thinking)
          - การกำจัดจุดอ่อนในกระบวนการ (Theory of Constraints)
          - เทคนิคการลดความสูญเปล่าด้วยหลัก ECRS
          - Workshop: การเขียนแผนการปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคลีน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม