หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Management & Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก (Proactive Management & Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset) เป็นการทำให้ผู้บริหารมีแนวความคิดและรูปแบบการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งของตัวเอง ทีมงานและองค์กร โดยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจร 

การทำงานให้บรรลุความสำเร็จ โดยการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งหมด ย่อมทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value) และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ขององค์กร โดยการเชื่อมโยงไปที่ KPI ของหน่วยงานและ KPI ของบุคลากรอย่างครบถ้วนและแม่นยำ ย่อมทำให้การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management) เกิดประสิทธิผลสูง 

การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารควรมีแนวทางและกรอบความคิดเชิงรุกที่เป็น Style ของตัวเอง ตั้งแต่การเป็นคนโปรแอกทีฟ (Be Proactive) การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) และการบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
 
การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงานให้เป็นคนโปรแอกทีฟและทำงานเชิงรุกด้วย โดยการใช้ “การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)” ย่อมทำให้ทีมงานบรรลุ KPI ตามที่กำหนด ส่งผลให้หน่วยงานก็บรรลุเป้าหมาย และองค์กรประสบความสำเร็จไปด้วย 


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานเชิงรุก ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องสำคัญขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเข้าใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการเชิงรุก ได้ด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวความคิดการทำงานเชิงรุก ถ่ายทอดและโค้ชให้ทีมงานพร้อมเป็นบุคลากรที่ทำงานเชิงรุก บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชผลการปฏิบัติงาน ให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset)
       กรอบความคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง 
       เรื่องสำคัญขององค์กรที่ต้องรู้และเข้าใจ 
       การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก 
การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       การเป็นคนโปรแอกทีฟ (Be Proactive)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       การโค้ชให้ทีมงานโปรแอกทีฟ (Proactive Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงรุกของตัวเอง 
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการเชิงรุก
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การโค้ชทีมงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching Skill)
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการเชิงรุก
       Role Playing : การโค้ชทีมงานให้เป็นคนโปรแอกทีฟ
การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ