หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก - หลักสูตร 2 วัน
(Proactive Management & Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก (Proactive Management & Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset) เป็นการทำให้ผู้บริหารมีแนวความคิดและรูปแบบการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งของตัวเอง ทีมงานและองค์กร โดยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจร

การทำงานให้บรรลุความสำเร็จ โดยการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งหมด ย่อมทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value) และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ขององค์กร โดยการเชื่อมโยงไปที่ KPI ของหน่วยงานและ KPI ของบุคลากรอย่างครบถ้วนและแม่นยำ ย่อมทำให้การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management) เกิดประสิทธิผลสูง

การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารควรมีแนวทางและกรอบความคิดเชิงรุกที่เป็น Style ของตัวเอง ตั้งแต่การเป็นคนโปรแอกทีฟ (Be Proactive) การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) และการบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)

ผู้บริหารและผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ จะมีทีมที่มีทักษะในการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพิชิดเป้าหมาย การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร โดยการเริ่มต้นเป็นวัฏจักร ดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงานให้เป็นคนโปรแอกทีฟและทำงานเชิงรุกด้วย โดยการใช้ “การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)” ย่อมทำให้ทีมงานบรรลุ KPI ตามที่กำหนด ส่งผลให้หน่วยงานก็บรรลุเป้าหมาย และองค์กรประสบความสำเร็จไปด้วย


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานเชิงรุก ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องสำคัญขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเข้าใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการเชิงรุก ได้ด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวความคิดการทำงานเชิงรุก ถ่ายทอดและโค้ชให้ทีมงานพร้อมเป็นบุคลากรที่ทำงานเชิงรุก บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการโค้ชผลการปฏิบัติงาน ให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ได้
 เพื่อทำให้ผู้จัดการมองเห็นหลักการของการเป็นโค้ชเพื่องบริหารผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้ชัดเจนขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถประยุกต์ทักษะการเป็นโค้ชกับการบริการผลการปฏิบัติให้การพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ชในแต่ละช่วงเวลาของ วัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองตาม Style ที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารจัดการและโค้ชทีมงานเชิงรุก
การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management Mindset)
       กรอบความคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
       เรื่องสำคัญขององค์กรที่ต้องรู้และเข้าใจ
       การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก
การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       การเป็นคนโปรแอกทีฟ (Be Proactive)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       การโค้ชให้ทีมงานโปรแอกทีฟ (Proactive Coaching)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการเชิงรุก
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การโค้ชทีมงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching Skill)
       กรณีศึกษา :การพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการเชิงรุก
       Role Playing : การโค้ชทีมงานให้เป็นคนโปรแอกทีฟ
การบริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
       การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน

Day II : การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       วงจรและวัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
ทักษะสำคัญของการโค้ชงาน (Coaching Skill)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Effective Questioning)
       การฟังเชิงรุกอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feed forward)
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Direct Communication)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรม I : การใช้คำถามเสริมพลัง
       กิจกรรม II: การใช้เทคนิคการฟังเชิงรุก
การประยุกต์กระบวนการโค้ชชิ่งในวัฏจักร
       การโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       การโค้ชเพื่อการปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
       การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Workshop : การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง
       กรณีศึกษา : กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
หลักการของผู้จัดการใจฐานะโค้ช
       หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
       สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการจากโค้ช
       การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
       Workshop : สรุปแนวทางการโค้ชผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร