หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Management by Objective - MBO)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Management by Objective - MBO)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   Management by Objective หรือ MBO เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และกระตุ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมตนเองฉะนั้น ความสำคัญของการวางแผน และการควบคุมจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารข้อมูล โดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุมสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน 
   เป็นการบริหารจัดการโดยที่ต้องมีการหันหน้าเข้าหากันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อพูดคุยกันในเรื่องวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานให้มีความเข้าใจตรงกันที่ชัดเจนเสียก่อน เรียกว่าให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในระดับต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ MBO นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก MBO ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ MBO ให้เหมาะสมกับองค์กร 
4. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของ MBO
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่มองเห็นไม่ตรงกันในระดับต่างๆ โดยไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการของ MBO

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Module 1 : ความหมายของหลักการบริหารแบบ MBO
       การบริหารแบบ MBO จะเกิดขึ้นเมื่อใด
       เพราะอะไรจึงต้องใช้หลักการบริหารแบบ MBO
       การคิดสังเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
       จุดมุ่งหมายของ MBO
Module 2 : หลักการบริหารแบบ MBO
กระบวนการของ MBO 
     1. การกำหนดเป้าหมายขององค์กร
     2. แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ
     3. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงกันให้ชัดเจน
     4. ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปตามแผนที่ได้ตกลงกัน
     5. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
     6. มีระบบรางวัลรองรับ
Module 3 : หลักการบริหารแบบ MBO กับบทบาทหน้าที่ของผู้นำ
       การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
       ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ
       แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
       เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ
ผู้นำกับการสื่อสารในงาน
       กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์
       เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน
       เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน
       เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ
       กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน
ผู้นำกับการบริหารทีมงาน
       คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
       บทบาทของผู้นำทีมงาน
       การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน
       การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
       ผู้นำกับการประสานงานทีมงาน
       กรณีศึกษา การบริหารทีมงาน
Module 4 : ลักษณะของเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันของการบริหารแบบ MBO
   ทำอย่างไรเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป วิธีการทำให้เป้าหมายมีความท้าทายและไม่ยากเสียจนทำให้ผู้ปฏิบัติท้อแท้ หรือไม่ง่ายจนไม่รู้จะกำหนดเป้าไว้ทำไม ซึ่งหัวหน้ากับลูกน้องจะต้องมาตกลงกันในเรื่องเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับ
   การวัดผลของเป้าหมายนั้นจะต้องวัดผลได้เป็นรูปธรรม ซึ่งควรจะต้องมีการวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกันครับ มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยทำให้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องรับทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการวัดผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามและประเมินผลได้อย่างชัดเจน และทำงานได้ทันตามเวลาครับ
ผู้นำกับการจูงใจ
       หลักสำคัญของการจูงใจ
       ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
       การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
       การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
       กรณีศึกษา การจูงใจ
ผู้นำกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
       บทบาทของผู้นำกับการตัดสินใจ
       กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ การสื่อสารผลการตัดสินใจ
       กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
สรุปและประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา 
คำแนะจากวิทยากร


แนวทางในการฝึกอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่องสัตว์สี่ทิศเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรจะให้แนวคิดของ Management by Objective (MBO) เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่อง Management by Objective (MBO) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train, Lecture+Workshop, Talk show ,Motivate

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม