หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ กำหนดสิ่งสำคัญเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร นำไปวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ดังนี้....
       วิสัยทัศน์ (Vision)….กำหนดภาพฝันความสำเร็จในอนาคต
       พันธกิจ (Mission)….เรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์
       ค่านิยมองค์กร (Core Value)….คุณลักษณะที่องค์กรต้องการให้บุคลากรมี
       เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)….เป้าหมายหลักขององค์กรที่ต้องการบรรลุ
       กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)….กระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 ผู้บริหารระดับรองลงมาจนถึงระดับของหัวหน้างาน ที่มีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร จะทำให้สามารถออกแบบแนวทางการบริหารงานของตัวเองให้สอดคล้องและเชื่อมโยงได้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรดังคำพูดที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข บรรลุเป้าหมาย” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารงานให้สอดคล้องจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรปฏิบัติ
 หัวใจสำคัญในการทำให้ผู้บริหารทีมงานในแต่ละหน่วยงาน บริหารงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้....
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ
       การสร้างหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
       การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรและสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง เกี่ยวกับการบริหารงานของทีมงานที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดกลยุทธ์การทำงานใหม่ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารจัดการงานและบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ
      การเรียนรู้และเข้าใจ “กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร”
      ประเด็นสำคัญของ กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร
      ประเภทของกลยุทธ์ธุรกิจแบบต่างๆ
      กระบวนการสร้าง “กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร”
      Workshop: กำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร
 การสร้างหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
      ลักษณะงานที่สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      กระบวนการสร้างกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงาน
      Workshop: กำหนดกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
 การบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
      เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของหน่วยงานที่สอดคล้อง
      การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Planning for Target)
      การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
      Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance4 Management)
      การบริหารจัดการบุคลากร (People Management)
      การบริหารจัดการปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      Workshop: การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร