หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ กำหนดสิ่งสำคัญเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร นำไปวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ดังนี้....
       วิสัยทัศน์ (Vision)….กำหนดภาพฝันความสำเร็จในอนาคต
       พันธกิจ (Mission)….เรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์
       ค่านิยมองค์กร (Core Value)….คุณลักษณะที่องค์กรต้องการให้บุคลากรมี
       เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)….เป้าหมายหลักขององค์กรที่ต้องการบรรลุ
       กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)….กระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 ผู้บริหารระดับรองลงมาจนถึงระดับของหัวหน้างาน ที่มีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร จะทำให้สามารถออกแบบแนวทางการบริหารงานของตัวเองให้สอดคล้องและเชื่อมโยงได้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรดังคำพูดที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข บรรลุเป้าหมาย” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารงานให้สอดคล้องจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรปฏิบัติ
 หัวใจสำคัญในการทำให้ผู้บริหารทีมงานในแต่ละหน่วยงาน บริหารงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้....
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ
       การสร้างหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
       การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรและสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง เกี่ยวกับการบริหารงานของทีมงานที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดกลยุทธ์การทำงานใหม่ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารจัดการงานและบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ
      การเรียนรู้และเข้าใจ “กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร”
      ประเด็นสำคัญของ กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร
      ประเภทของกลยุทธ์ธุรกิจแบบต่างๆ
      กระบวนการสร้าง “กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร”
      Workshop: กำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร
 การสร้างหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
      ลักษณะงานที่สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
      กระบวนการสร้างกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงาน
      Workshop: กำหนดกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
 การบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
      เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของหน่วยงานที่สอดคล้อง
      การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Planning for Target)
      การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
      Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance4 Management)
      การบริหารจัดการบุคลากร (People Management)
      การบริหารจัดการปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      Workshop: การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง