หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ เติบโตอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคและบริโภคให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุดตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวร่วมกับตัวแทนจำหน่าย...ด้วยบทบาทของพนักงานขายที่เป็น “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)”ในการกำหนดเป้าหมายยอดขายแผนงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทีมงานตัวแทนจำหน่าย และการทำงานร่วมกัน เสมือนหนึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรเดียวกัน
 องค์กรต้องพัฒนาให้พนักงานขาย มีบทบาทของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ให้มีคุณลักษณะที่สำคัญต่างๆ ดังนี้...
       การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ
       การพัฒนาร้านค้าให้พร้อมที่จะเติบโตร่วมกับองค์กร
       การใช้บทบาท Sales ที่ปรึกษาและโค้ชในการพัฒนาร้านค้า
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกในการจูงใจร้านค้า
 การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้เติบโตร่วมกับองค์กรในระยะยาว ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น...
       การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และสร้างการเรียนรู้ให้ร้านค้า
       การสร้างทีมงานของตัวแทนจำหน่ายด้วยบทบาทที่ปรึกษาและโค้ช
       การวางแผนและสร้างโอกาสให้ร้านค้าเติบโตในระยะยาว
       การโค้ชตัวเอง เพิ่มศักยภาพ พิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารยอดขายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายด้วยจิตวิทยาเชิงบวกจูงใจให้ร้านค้าบริหารงานร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้บทบาทที่ปรึกษาและโค้ช พัฒนาร้านค้าให้เติบโตร่วมกับองค์กรในระยะยาว
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน แนวทางปฏิบัติตามความเป็นจริง แล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังการอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I :การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
 การสร้างภาพลักษณ์ในฐานะคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
      สำรวจแนวความคิดของการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
      หลักการในการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      คุณสมบัติของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ดี
      บทบาทของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
      Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
 กลยุทธ์การบริหารยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย
      กำหนดเป้าหมายร่วมของบริษัทและตัวแทนจำหน่าย
      การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายร่วมกัน
      การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน
      กำหนดกลยุทธ์ของตัวแทนจำหน่ายร่วมกัน
      การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง
      Workshop: การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
 เทคนิคการนำเสนอ &เจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแทนจำหน่ายด้วยสมอง 4 ด้าน
      การสร้างเทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ
      การเจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การสร้างกระบวนการบริหารงานขายให้ตัวแทนจำหน่าย
      Workshop: กำหนดแนวทางการนำเสนอ &เจรจาต่อรองของตัวเอง
      กรณีศึกษา:การนำเสนอและเจรจาต่อรองกับร้านค้า
      Role Playing:ดำเนินการนำเสนอและเจรจาต่อรองด้วยตัวเอง
 การพัฒนาคุณลักษณะให้เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) จูงใจร้านค้า
      เทคนิคการสอนงานร้านค้าได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
      การบริหารยอดขายและติดตามด้วยเครื่องมือเชิงบริหาร
      การแก้ปัญหา &การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
      Role Playing:ดำเนินการสอนงานร้านค้า

DAY II :การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายด้วยบทบาทที่ปรึกษา&โค้ช
 การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สร้างการเรียนรู้ร้านค้า
      การวิเคราะห์โอกาสทางการขายด้วย SOAR Model
      การสร้างกลยุทธ์ 7P ตอบสนอง 7C ของผู้บริโภค
      การกำหนดภาพลักษณ์สินค้าด้วย BCG Matrix
      การสร้างโอกาสทางการขายด้วย Market-Product Matrix
      Workshop: กำหนดเครื่องมือที่จะใช้ให้ร้านค้าพัฒนาตัวเอง
      Show & Share:การนำเสนอเครื่องมือตามแบบฟอร์ม
 การพัฒนาทักษะที่สำคัญของพนักงานขาย ที่ปรึกษาและโค้ช
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพและจูงใจ
      การใช้คำถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิด
      การรับฟังเชิงรุก เข้าใจผู้ประกอบการ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก สร้างความเข้าใจ
      การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
      Role Playing: การพัฒนาทักษะที่สำคัญด้วยตัวเอง
 การโค้ชตัวเอง เพิ่มศักยภาพ พิชิตเป้าหมาย (Unlock the Potential)
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) คู่ค้าเชิงกลยุทธ์
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      การเตรียมตัวกับ “กระบวนการขาย (Selling Process)” ของตัวเอง
      การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
      Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 กลยุทธ์การสร้างโอกาสให้ร้านค้าเติบโตในระยะยาว
      การค้นหาความต้องการของร้านค้าจากบริษัทที่แท้จริง
      การทำให้ร้านค้ามองเห็นการเติบโตร่วมกับบริษัท
      การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
      การสร้างแนวWorkshop
      Workshop: กำหนดกลยุทธ์สร้างการเติบโตร่วมกับร้านค้า
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม