หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ เติบโตอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคและบริโภคให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุดตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวร่วมกับตัวแทนจำหน่าย...ด้วยบทบาทของพนักงานขายที่เป็น “คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)”ในการกำหนดเป้าหมายยอดขายแผนงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทีมงานตัวแทนจำหน่าย และการทำงานร่วมกัน เสมือนหนึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรเดียวกัน
 องค์กรต้องพัฒนาให้พนักงานขาย มีบทบาทของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ให้มีคุณลักษณะที่สำคัญต่างๆ ดังนี้...
       การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ
       การพัฒนาร้านค้าให้พร้อมที่จะเติบโตร่วมกับองค์กร
       การใช้บทบาท Sales ที่ปรึกษาและโค้ชในการพัฒนาร้านค้า
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกในการจูงใจร้านค้า
 การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้เติบโตร่วมกับองค์กรในระยะยาว ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น...
       การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และสร้างการเรียนรู้ให้ร้านค้า
       การสร้างทีมงานของตัวแทนจำหน่ายด้วยบทบาทที่ปรึกษาและโค้ช
       การวางแผนและสร้างโอกาสให้ร้านค้าเติบโตในระยะยาว
       การโค้ชตัวเอง เพิ่มศักยภาพ พิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารยอดขายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายด้วยจิตวิทยาเชิงบวกจูงใจให้ร้านค้าบริหารงานร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้บทบาทที่ปรึกษาและโค้ช พัฒนาร้านค้าให้เติบโตร่วมกับองค์กรในระยะยาว
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน แนวทางปฏิบัติตามความเป็นจริง แล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังการอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I :การบริหารตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
 การสร้างภาพลักษณ์ในฐานะคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
      สำรวจแนวความคิดของการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
      หลักการในการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      คุณสมบัติของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่ดี
      บทบาทของคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
      Workshop: กำหนดแนวทางการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
 กลยุทธ์การบริหารยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย
      กำหนดเป้าหมายร่วมของบริษัทและตัวแทนจำหน่าย
      การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายร่วมกัน
      การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน
      กำหนดกลยุทธ์ของตัวแทนจำหน่ายร่วมกัน
      การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง
      Workshop: การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
 เทคนิคการนำเสนอ &เจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      การวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวแทนจำหน่ายด้วยสมอง 4 ด้าน
      การสร้างเทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ
      การเจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การสร้างกระบวนการบริหารงานขายให้ตัวแทนจำหน่าย
      Workshop: กำหนดแนวทางการนำเสนอ &เจรจาต่อรองของตัวเอง
      กรณีศึกษา:การนำเสนอและเจรจาต่อรองกับร้านค้า
      Role Playing:ดำเนินการนำเสนอและเจรจาต่อรองด้วยตัวเอง
 การพัฒนาคุณลักษณะให้เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) จูงใจร้านค้า
      เทคนิคการสอนงานร้านค้าได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
      การบริหารยอดขายและติดตามด้วยเครื่องมือเชิงบริหาร
      การแก้ปัญหา &การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
      Role Playing:ดำเนินการสอนงานร้านค้า

DAY II :การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายด้วยบทบาทที่ปรึกษา&โค้ช
 การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สร้างการเรียนรู้ร้านค้า
      การวิเคราะห์โอกาสทางการขายด้วย SOAR Model
      การสร้างกลยุทธ์ 7P ตอบสนอง 7C ของผู้บริโภค
      การกำหนดภาพลักษณ์สินค้าด้วย BCG Matrix
      การสร้างโอกาสทางการขายด้วย Market-Product Matrix
      Workshop: กำหนดเครื่องมือที่จะใช้ให้ร้านค้าพัฒนาตัวเอง
      Show & Share:การนำเสนอเครื่องมือตามแบบฟอร์ม
 การพัฒนาทักษะที่สำคัญของพนักงานขาย ที่ปรึกษาและโค้ช
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพและจูงใจ
      การใช้คำถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิด
      การรับฟังเชิงรุก เข้าใจผู้ประกอบการ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก สร้างความเข้าใจ
      การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
      Role Playing: การพัฒนาทักษะที่สำคัญด้วยตัวเอง
 การโค้ชตัวเอง เพิ่มศักยภาพ พิชิตเป้าหมาย (Unlock the Potential)
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) คู่ค้าเชิงกลยุทธ์
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      การเตรียมตัวกับ “กระบวนการขาย (Selling Process)” ของตัวเอง
      การสร้างสภาวะความรู้สึกที่ดีด้วย NLP
      Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 กลยุทธ์การสร้างโอกาสให้ร้านค้าเติบโตในระยะยาว
      การค้นหาความต้องการของร้านค้าจากบริษัทที่แท้จริง
      การทำให้ร้านค้ามองเห็นการเติบโตร่วมกับบริษัท
      การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
      การสร้างแนวWorkshop
      Workshop: กำหนดกลยุทธ์สร้างการเติบโตร่วมกับร้านค้า
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม