หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Situation Management by Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Situation Management by Professional)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเผชิญกับสถานการณ์ที่วิกฤตและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยากที่จะคาดเดาและประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้แนวทางการบริหารงานยุคใหม่ต้องมีความคล่องแคล่ว ว่องไว ครอบคลุมประเด็นต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับทุกๆสถานการณ์ได้ทันทีการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายทำให้สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงแนวทางการบริหารงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (Situation Management) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน การเตรียมตัวให้พร้อมในแนวทางการบริหารอย่างครบเครื่อง ให้กับผู้บริหารมืออาชีพ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น...........
       การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆทำให้ผู้บริหารต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและเลือกใช้แนวทางการบริหารงานที่ดีพร้อมกับทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานด้วยขวัญและกำลังใจที่พร้อมในการผ่านวิกฤตไปพร้อมกับผู้บริหารและองค์กร ผู้บริหารต้องเก่งทั้งงานและเรื่องของคุณ


"บริหารงานดี งานได้ผลตามเป้าหมาย คนเข้มแข็งและเติบโต"


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดที่ดีในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆและพร้อมที่จะกำหนดแนวทางบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทั้งที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการบริหารงานในรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน สามารถนำมาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีความมั่นใจในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆพร้อมด้วยหลักการบริหารที่ได้เรียนรู้ นำมาใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้กำหนดแนวทางการบริหารงานประเภทต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง นำไปใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างมั่นใจ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง
       การเผชิญของโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต (Crisis Situation)
       การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กร
       Workshop : สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย Situation Canvas
ครบเครื่องเรื่องการบริหารสถานการณ์
       การบริหารสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารคนให้ได้งานตามสถานการณ์
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       การบริหารคนตามคุณลักษณะและจุดประสงค์
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารคนให้ได้งาน
การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
       หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หลักการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO)
       หลักการบริหารงานตาม KPI บรรลุเป้าหมาย
       หลักการบริหารความขัดแย้ง (Config Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ