หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Situation Management by Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Situation Management by Professional)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเผชิญกับสถานการณ์ที่วิกฤตและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยากที่จะคาดเดาและประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้แนวทางการบริหารงานยุคใหม่ต้องมีความคล่องแคล่ว ว่องไว ครอบคลุมประเด็นต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับทุกๆสถานการณ์ได้ทันทีการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายทำให้สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงแนวทางการบริหารงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (Situation Management) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน การเตรียมตัวให้พร้อมในแนวทางการบริหารอย่างครบเครื่อง ให้กับผู้บริหารมืออาชีพ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น...........
       การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆทำให้ผู้บริหารต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและเลือกใช้แนวทางการบริหารงานที่ดีพร้อมกับทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานด้วยขวัญและกำลังใจที่พร้อมในการผ่านวิกฤตไปพร้อมกับผู้บริหารและองค์กร ผู้บริหารต้องเก่งทั้งงานและเรื่องของคุณ


"บริหารงานดี งานได้ผลตามเป้าหมาย คนเข้มแข็งและเติบโต"


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดที่ดีในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆและพร้อมที่จะกำหนดแนวทางบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทั้งที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการบริหารงานในรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน สามารถนำมาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีความมั่นใจในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆพร้อมด้วยหลักการบริหารที่ได้เรียนรู้ นำมาใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้กำหนดแนวทางการบริหารงานประเภทต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง นำไปใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างมั่นใจ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง
       การเผชิญของโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต (Crisis Situation)
       การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กร
       Workshop : สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย Situation Canvas
ครบเครื่องเรื่องการบริหารสถานการณ์
       การบริหารสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารคนให้ได้งานตามสถานการณ์
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
       การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
       การบริหารคนตามคุณลักษณะและจุดประสงค์
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารคนให้ได้งาน
การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
       หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หลักการบริหารตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO)
       หลักการบริหารงานตาม KPI บรรลุเป้าหมาย
       หลักการบริหารความขัดแย้ง (Config Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร