หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนรวม - หลักสูตร 1 วัน
(Cost Structure)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนรวม (Cost Structure)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้
   หากพิจารณาสมการ กำไร = ยอดขาย – ต้นทุน
   เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ
   1. เพิ่มยอดขาย
   2. ลดต้นทุน
   การเพิ่มยอดขาย เป็นภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การลดต้นทุน เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง เพียงแต่องค์กรจะต้องกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure) และกระจายเป้าหมาย (Target Deployment) ในการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ จนไปถึงการกำหนดโครงการริเริ่มในการปรับปรุงงาน (Initiatives)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารความสามารถในการทำกำไร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกการบริหารต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน (Cost Structure)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระจายเป้าหมายในการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการริเริ่มในการปรับปรุงงาน

วิธีการฝึกอบรม


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดในการบริหารความสามารถในการทำกำไร
 การกำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุน
       Past Performance
       Benchmarking
       Ideal Theory
 โครงสร้างบริหารต้นทุน
 ต้นทุนประเภทต่าง ๆ
       ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
       ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
 การกระจายเป้าหมายในการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ
 Workshop : การกำหนดโครงสร้างบริหารต้นทุน และการกระจายเป้าหมาย
 การคิดโครงการริเริ่มในการบริหารต้นทุน
       แนวคิดการลดต้นทุนด้านผลิตจากมุมมอง Waste / Loss
       แนวคิดการลดต้นทุนด้านจัดซื้อจากมุมมอง Supplier/Spec.
       แนวคิดการลดต้นทุนด้านอื่น ๆ
 Workshop : ระดมสมองในการคิดโครงการลดต้นทุน
 การคำนวณหาผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละโครงการ
การกำหนด Action Plan
 Workshop : นำเสนอภาพรวมการลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร

วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม