หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้จัดการทีมขายที่เน้นบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้จัดการทีมขายที่เน้นบริการ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร Train the Trainer สำหรับทีมขาย

  การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer)   

หลักสูตร พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย

  งานขายและการตลาด (Sales and Marketing)   

หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

“เป้าหมายที่ผู้จัดการทีมขายต้องพุ่งชน”

หลักการและเหตุผล
ความล้มเหลวและความสำเร็จมักจะไม่มาพร้อมกัน ยิ่งหากเป็นเรื่องของการขายด้วยแล้ว ความสำเร็จมักจะกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินจะเอื้อมถึงเสมอจากปัจจัยที่มากมายรอบด้าน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการขาย การพัฒนาพนักงานขายหนึ่งคนเพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ดีนั้น ยังไม่ใช่เรื่องที่ยากไปกว่าการบริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จและมียอดขายให้ทะลุเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะการขายที่จะทำยอดให้ทะลุเป้าหมายได้นั้น ทีมขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ มีทิศทาง มียุทธศาสตร์การขายที่แข็งแกร่งร่วมกัน รวมไปถึงการเกื้อกูลช่วยเหลือกันภายในทีม 
ดังนั้นผู้จัดการทีมขายจำเป็นต้องรู้รอบงานบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การเงิน การตลาด การขาย การบัญชี การบริหารบุคคล การพัฒนาตนเอง การปฎิบัติงาน” รวมไปถึงการบริหารพนักงานขายทั้งหมดและการบริหารลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ โดยใช้กระบวนการสอนงานด้วยการโค้ช การพัฒนาความคิด การดึงศักยภาพให้กับพนักงานขายภายในทีม 
การนำพาทีมขายให้สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าหมายนั้น คีย์สำคัญอยู่ที่ผู้จัดการทีมขาย เพราะเป็นผู้ที่จะนำพาพนักงานขายทุกคนพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ผู้จัดการทีมขายจึงต้องมีความรู้รอบในงานบริหารด้านต่างๆ และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาขีดศักยภาพของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้อีก 
หลักสูตรการบริหารทีมขายให้ทะลุเป้าจึงเหมาะกับ “ผู้จัดการทีมขาย ผู้จัดการสาขา” ที่ต้องควบคุมบริหารงานขายของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฎิบัติ การปรับเปลี่ยนตนเองสู่การยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานขายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

“ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด สร้างวิธีการ พุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดมุมมองในการบริหารทีมขายให้ประสบผลสำเร็จ 
เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารตนเอง ทีมขาย และลูกค้า ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายในทีมให้มีพลังขับเคลื่อนพุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาพนักงานขายในทีมให้ทราบถึงพลังของการบริการในเนื้องานขาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 มองรอบด้านกับผู้จัดการทีมขาย
         อบรมบริการ บทบาทของผู้จัดการทีมขาย
         อบรมบริการ อุปสรรคที่ผู้จัดการทีมขายกำลังเผชิญ “ทีมขาย/ลูกค้า/องค์กร/ตนเอง/คู่แข่ง”
         อบรมบริการ การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงระบบของผู้จัดการทีมขาย
         อบรมบริการ ยอดขายและความพึงพอใจที่ตั้งเป้าไว้
         อบรมบริการ การยอมรับและการไว้วางใจ
         อบรมบริการ การมองเห็นตนเอง
         อบรมบริการ กลยุทธ์การตลาด การขาย และการบริการ
         อบรมบริการ การติดต่อประสานงาน 

การบริหารทีมขายที่ทรงประสิทธิภาพ
         อบรมบริการ พนักงานขายที่ใช่ขององค์กร
         อบรมบริการ การคัดเลือกพนักงานขายหัวใจบริการ
         อบรมบริการ ผู้จัดการทีมขายต้องเป็นโค้ช
         อบรมบริการ พลังการบริการในเนื้องานขาย
         อบรมบริการ การสอนงานพนักงานขายด้วยการโค้ช
         อบรมบริการ การพัฒนาพนักงานขายเชิงสร้างสรรค์ 
         อบรมบริการ การปลูกฝังทัศนคติแห่งการบริการให้กับพนักงานขาย
         อบรมบริการ การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย
         อบรมบริการ การสร้างเป้าหมายรายวัน“เล็ก-กลาง-ใหญ่”ให้พนักงานขาย
         อบรมบริการ การสร้างยอดเป้าหมายจากผลลัพธ์แห่งการบริการ
         อบรมบริการ การบริหารผลงานของพนักงานขาย
         อบรมบริการ การประเมินผลงานของพนักงานขาย 

การบริหารลูกค้า
         อบรมบริการ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ
         อบรมบริการ การสื่อสารเรื่องราวพึงใจสู่ลูกค้า
         อบรมบริการ การสร้างสัมพัธ์ > การสร้างประสบการณ์ > การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
เสวนาทีมขายสายพันธ์ใหม่
         อบรมบริการ พัฒนาทีมขายสายพันธ์ใหม่ด้วยการฟัง
         อบรมบริการ สร้างทิศทางเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
         อบรมบริการ ร่วมสร้างสัมพันธ์เสริมพลังให้ทีมขาย
         อบรมบริการ กำหนดยุทธศาสตร์ตลาดเป้าหมาย
         อบรมบริการ วางแผนการขายด้วยกลยุทธ์เชิงบริการ
         อบรมบริการ กำหนดยอดเป้าหมายและการปฎิบัติ
         อบรมบริการ การติดตามประเมินผลการขายและการปรับเปลี่ยนแผนงาน 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
         อบรมบริการ ฝึกการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทีมขายโดยเน้นการบริการเป็นหลัก
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
         อบรมบริการ นำเสนอการวิเคราะห์ของตนเองและการปรับประยุกต์ 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
 ผู้จัดการทีมขาย 
ผู้จัดการสาขา

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม