หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้จัดการทีมขาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมขายให้ทะลุเป้า สำหรับผู้จัดการทีมขาย

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“เป้าหมายที่ผู้จัดการทีมขายต้องพุ่งชน”

หลักการและเหตุผล
ความล้มเหลวและความสำเร็จมักจะไม่มาพร้อมกัน ยิ่งหากเป็นเรื่องของการขายด้วยแล้ว ความสำเร็จมักจะกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินจะเอื้อมถึงเสมอจากปัจจัยที่มากมายรอบด้าน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการขาย การพัฒนาพนักงานขายหนึ่งคนเพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ดีนั้น ยังไม่ใช่เรื่องที่ยากไปกว่าการบริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จและมียอดขายให้ทะลุเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะการขายที่จะทำยอดให้ทะลุเป้าหมายได้นั้น ทีมขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ มีทิศทาง มียุทธศาสตร์การขายที่แข็งแกร่งร่วมกัน รวมไปถึงการเกื้อกูลช่วยเหลือกันภายในทีม 
ดังนั้นผู้จัดการทีมขายจำเป็นต้องรู้รอบงานบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “การเงิน การตลาด การขาย การบัญชี การบริหารบุคคล การพัฒนาตนเอง การปฎิบัติงาน” รวมไปถึงการบริหารพนักงานขายทั้งหมดและการบริหารลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ โดยใช้กระบวนการสอนงานด้วยการโค้ช การพัฒนาความคิด การดึงศักยภาพให้กับพนักงานขายภายในทีม 
การนำพาทีมขายให้สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าหมายนั้น คีย์สำคัญอยู่ที่ผู้จัดการทีมขาย เพราะเป็นผู้ที่จะนำพาพนักงานขายทุกคนพุ่งไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ผู้จัดการทีมขายจึงต้องมีความรู้รอบในงานบริหารด้านต่างๆ และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาขีดศักยภาพของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้อีก 
หลักสูตรการบริหารทีมขายให้ทะลุเป้าจึงเหมาะกับ “ผู้จัดการทีมขาย ผู้จัดการสาขา” ที่ต้องควบคุมบริหารงานขายของทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยการเรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฎิบัติ การปรับเปลี่ยนตนเองสู่การยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานขายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

“ปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด สร้างวิธีการ พุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดมุมมองในการบริหารทีมขายให้ประสบผลสำเร็จ 
เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารตนเอง ทีมขาย และลูกค้า ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายในทีมให้มีพลังขับเคลื่อนพุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
มองรอบด้านกับผู้จัดการทีมขาย
         อบรมบริการ บทบาทของผู้จัดการทีมขาย 
         อบรมบริการ อุปสรรคที่ผู้จัดการทีมขายกำลังเผชิญ “ทีมขาย/ลูกค้า/องค์กร/ตนเอง/คู่แข่ง” 
         อบรมบริการ การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงระบบของผู้จัดการทีมขาย
         อบรมบริการ ยอดขายที่ตั้งเป้าไว้ 
         อบรมบริการ การยอมรับและการไว้วางใจ 
         อบรมบริการ การมองเห็นตนเอง 
         อบรมบริการ กลยุทธ์การตลาดและการขาย
         อบรมบริการ การติดต่อประสานงาน 

การบริหารทีมขายที่ทรงประสิทธิภาพ
         อบรมบริการ พนักงานขายที่ใช่ขององค์กร 
         อบรมบริการ การคัดเลือกพนักงานขาย 
         อบรมบริการ ผู้จัดการทีมขายต้องเป็นโค้ช
         อบรมบริการ ผู้จัดการทีมขายต้องรู้รอบงานบริหาร
            การเงิน/การตลาด/การขาย/การบัญชี/การบริหารบุคคล/การพัฒนาบุคคล/การปฎิบัติงาน 
         อบรมบริการ การสอนงานพนักงานขายด้วยการโค้ช
         อบรมบริการ การพัฒนาพนักงานขายเชิงสร้างสรรค์
         อบรมบริการ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานขาย
         อบรมบริการ การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย 
         อบรมบริการ การสร้างเป้าหมายรายวัน“เล็ก-กลาง-ใหญ่”ให้พนักงานขาย 
         อบรมบริการ การสร้างยอดเป้าหมายให้บรรลุผลสำเร็จ 
         อบรมบริการ การบริหารผลงานของพนักงานขาย 
         อบรมบริการ การประเมินผลงานของพนักงานขาย 

การบริหารลูกค้า
         อบรมบริการ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ 
         อบรมบริการ การเพิ่มฐานลูกค้า
         อบรมบริการ การจัดสรรดูแลลูกค้า 
         อบรมบริการ การสร้างสัมพัธ์ > การสร้างประสบการณ์ > การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 

เสวนาทีมขายสายพันธ์ใหม่ 
         อบรมบริการ พัฒนาทีมขายสายพันธ์ใหม่ด้วยการฟัง 
         อบรมบริการ สร้างทิศทางเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 
         อบรมบริการ วิเคราะห์การแข่งขันรอบด้าน 
         อบรมบริการ กำหนดยุทธศาสตร์ตลาดเป้าหมาย 
         อบรมบริการ วางแผนการขายเชิงกลยุทธ์ 
         อบรมบริการ กำหนดยอดเป้าหมายและการปฎิบัติ
         อบรมบริการ การติดตามประเมินผลการขายและการปรับเปลี่ยนแผนงาน 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
         อบรมบริการ ฝึกการคิดวิเคราะห์และพัฒนาในทุกหัวข้อ
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
         อบรมบริการ นำเสนอการวิเคราะห์ของตนเองและการปรับประยุกต์ 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
 ผู้จัดการทีมขาย 
ผู้จัดการสาขา

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม