หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน

(Managing Effective Teams)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“หัวหน้าทีมที่ดีต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมให้ลูกทีมเข้าใจถึงเป้าหมายที่มีร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้ความร่วมมือ ทุ่มเท และมองถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ”

 T Teach Trust สอนและสร้างศรัทธา
 E Endurance Efficiency มีความเพียรและประสิทธิภาพ
 A Accuracy Accountability ถูกต้องและตรวจสอบได้
 M Management มีความสามารถในการจัดการ
 W Willingness เต็มใจทุ่มเท
 O Orientation ปฐมนิเทศทีม กลุ่ม
 R Respect เคารพซึ่งกันและกัน
 K Knowledge Keen มีความรู้และเชื่อถือได้จุดเด่นของหลักสูตรนี้
เน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และเกิดการ เรียนรู้ ยอมรับด้วยตนเอง 
บรรยายจากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน 
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในองค์กร
       ประเภทของทีมงาน
       บทบาท อำนาจและความรับผิดชอบของ
       ผู้นำทีมงาน การมอบอำนาจการตัดสินใจ (Empowerment)
ทักษะการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ และนำมาใช้ให้เกิดผล
       ความแตกต่างระหว่างบุคคลสนับสนุนการบรรลุผลของงาน
       ปรับความต้องการของบุคคลให้เกื้อหนุนองค์กร
       แก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
ภาวะผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
       การสร้างความไว้วางใจ
       สร้างแรงบันดาลใจ
       สร้างแรงกระตุ้นและจูงใจ
       สร้างความสัมพันธ์
       สร้างความสำเร็จ
บริหารการขัดแย้งให้เป็นพลังสนับสนุนทีมงาน
สร้างประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความประทับใจ
การประเมินทีมงานและ feedback


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากฝึกอบรม
เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทีมงาน
ตระหนักถึงทัศนคติของผู้นำในการบริหารทีมงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสร้างความสำเร็จให้องค์กร


วิธีการฝึกอบรม
 Workshop
เกมส์
บรรยาย
กรณีศึกษ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พัทธนันท์ หางาม
วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารTeamworkทีมงาน

แสดงความคิดเห็น