หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารบุคคลสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในทุกองค์กรมีเป้าหมายในการทำธุรกิจคือกำไร กลไกสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายก็คือคน แต่หากองค์กรใดกำลังเจอะกับปัญหาเหล่านี้เช่น พนักงานหยุดงานบ่อย อัตราการเข้าออกของพนักงานสูง พนักงานทำงานไปวัน ๆ โดยไม่รู้เป้าหมาย หัวหน้าทะเลาะกับลูกน้อง ลูกน้องทะเลาะกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานพนักงานไม่มีระเบียบ ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบ คนมากกว่างาน เล่นพรรคเล่นพวก สถานที่ทำงานไม่เรียบร้อย สกปรก ไม่สะอาด เกิดอุบัติเหตุบ่อย ของเสียเต็มโรงงาน ไม่มีพื้นที่ใช้งาน ของดีของเสียปะปนกันแยกแยะไม่ออก สูญเสียเวลาในการค้นหา ผลิตของไม่มีคุณภาพ ลูกค้าร้องเรียนบ่อย เป็นต้น เชื่อได้เลยว่าองค์กรนั้นมีหัวหน้างานที่บริหารงานบุคคลไม่เป็น หรือเกิดความผิดพลาดในนโยบายการบริหารงานบุคคล และทำนายได้เลยว่าองค์นี้อยู่ได้อีกไม่นานหากไม่รีบปรับปรุงแก้ไข 
   จากตัวอย่างปัญหาที่กล่าวข้างต้นหากองค์ต้องการอยู่รอด ต้องแก้ไขและป้องกันตั้งแต่สาเหตุของปัญหาคือหัวหน้างาน มอบหมายงานการบริหารงานบุคคลให้หัวหน้างานทำด้วย ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลฝ่ายเดียว กำหนดขอบเขต และแบ่งแยกงานให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานกับฝ่ายบุคคล แล้วทำความเข้าใจโดยการ ฝึกอบรมให้ความรู้ ให้หัวหน้างานรู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน คือผู้ที่อยู่กับพนักงาน ใกล้ชิดพนักงาน รู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาของพนักงานและหน่วยงานดี จึงถือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลงานต่าง ๆแทนผู้บริหาร ให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข อยู่ในระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมขององค์กรที่น่าอยู่ เกิดการสูญเสียทรัพยากรทุกด้านน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ภาพพจน์บริษัทดี ลูกค้าเชื่อถือ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือกำไรซึ่งแปรเปลี่ยนมาเป็นสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้องค์กรมีตัวแทนในการทำหน้าที่ดูแลพนักงานและทรัพยากรอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ และได้รู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสร้างความพึงพอใจให้กับ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.เพื่อให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเอง หน่วยงาน และเป็นตัวประเมินและวัดผลสถานะขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาพรวมของงานบริหารบุคคล 
ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล 
ความรับผิดชอบงานบริหารบุคคลของฝ่ายบุคคลกับหน่วยงาน
ปัญหาระหว่างหน่วยงานกับฝ่ายบุคคล 
การขอคำปรึกษาจากฝ่ายบุคคล 
หน้าที่การบริหารบุคคลของหัวหน้างานมีอะไรบ้าง 
ปัญหาในหน่วยงานที่ต้องแก้ไขด้วยการบริหารงานบุคคล (กรณีศึกษา) 
เทคนิคการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ถาม-ตอบ


แนวทางในการฝึกอบรม
  บรรยาย/Case Study/Work shop/ถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม