หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Issue Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ ในยุค VUCA World ที่ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความผันผวนสูง ขาดความชัดเจน ทำนายอนาคตได้ยาก มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์และประเมินประเด็นสำคัญ (Issue Evaluation) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากละเลยประเด็นสำคัญก็จะส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ต่อองค์กรค่อนข้างสูง

การใช้หลักการบริหารที่สำคัญ มาเป็นส่วนประกอบของการบริหารประเด็นสำคัญ (Issue Management) ก็จะทำให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่นำไปสู่ความเสียหาย และเกิดสมดุลในที่สุด เช่น...........
       หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) จะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น นำไปสู่ความภักดีที่ลูกค้ามีต่อองค์กร (Customer Loyalty)วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นต่อองค์กร แล้วนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารที่สำคัญ แล้วประยุกต์ใช้กับการบริหารประเด็นสำคัญนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในแต่ละสถานการณ์ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสื่อสารลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะความสมดุลกลายเป็นพลังงานเชิงบวกร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักการบริหารในยุค VUCA World
       การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       สนุกกับ “คำสำคัญ (Keywords)” เรื่องการเปลี่ยนแปลง
       หลักการบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารของตัวเอง
การบริหารประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue Management)
       ลักษณะงานที่เป็นประเด็นสำคัญ (Key Issue)
       การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
       หลักการสำคัญของ Outer Mindset
       การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E + R = O)
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารประเด็นสำคัญ
การสื่อสารประเด็นสำคัญเชิงรุก (Proactive Communication)
       แก่นสำคัญของการสื่อสารและเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       ความหมายของการสื่อสารสัมพันธ์ที่ดี
       กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       แนวทางความคิดของการสื่อสารที่ดี
       กิจกรรม : สร้างแนวทางการสื่อสารบริหารประเด็นสำคัญ
การบริหารลดข้อขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
       หลักการบริหารความขัดแย้ง
       Workshop : การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร